Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » Viedokļi

Degradācijas pakāpe

http://www.aisbergs.lv/?p=705

 

Degradācijas pakāpe

VIEDOKĻI 08.10.2008Viens likums visiem - kas arpus Saeimas!
Latviesi atmostas tikai "atmodas” laika. Visu parejo laiku latviesi gul. Soreiz nakama atmoda var ari nepienakt. Katrs bus aiznemts ar savam problemam svesas zemes. Dazi tai skaita, - ES province "Latvia”…
Vai demokratija Latvija izpauzas tikai apsaubamu cilveku viedokla uzspiesana, Televizijas generaldirektora slepenu NDK sapulcu apmeklejumos?
No G.Valdmana gramatas par ieprieksejiem I.Godmana laikiem:
"… Adamsons pirmaja sede izteicas: ja tauta uzzinas visu, kas banka Baltija isti noticis, tad bus jaatkapjas visai valdibai, tapec tika darits viss, lai tauta uzzinatu minimalo.”
Tagad notiek TAS PATS.
.
Vieniga I.Godmana ceriba izvairities no atbildibas ir panakt, ko Vike un Kalvitis iesaka, - ka Latvija vairs nebutu latviesu, vai to paliktu tik maz, ka nebus kam tiesat ne vinu, ne Kalviti, ne ari parejos, kas ar savam rokam iznicinajusi praktiski visas Latvijas nozares un lidz ar to latviesus. Un ministrijas ir tikai aizsegs visam, kas notiek pasa augsa.
Ir panakts, ka ar godigu darbu Latvija latviesi nonak tikai utrupe. Kapec tas ta - lasiet un domajiet!
Latvijas televizija dara visu, lai "saglabatu mieru”, neraditu patiesibu, kas notiek Latvijas laukos, kas notiek mazpilsetas!
Demokratiska valsti tas butu sen jau novedis pie tautas sacelsanas, ja tautai neturetu ciet acis, ka 90. gados - pirmaja I.Godmana laika.
Ir skumji, ka latviesi pazud ka nacija, bet diemzel: "notiek viss, kam janotiek..”.
Ja jums pateiktu patiesibu cik Latvija pasreiz ir latviesu, cik tiem pieder Latvijas zemes un dabas resursu - jus saprastu, ka esat pedejie liekie, kas maisas pa kajam daziem parcilvekiem.
Neticu nevienai partijai.
Var ticet tikai atseviskiem cilvekiem, kurus pazistat. Visas esosas partijas Latvija diemzel visvairak lidzinas organizetas noziedzibas grupam. Par to liecina vairakkart publiskotas telefona sarunas(piem: Skele, Slesers, Grutups u.c.), arestetie darboni un so partiju panaktie rezultati kops 2003. gada, kad Latvijai iestajoties ES visi politiki un prezidente kladzinaja par straujo izaugsmi un vel straujako iespeju to darit strauji veidojot nosacijumus lai partrauktos razosana praktiski visas nozares (pasreiz tas ir piens) un pamatiedzivotaji pamestu Latviju.
Protestejot pret "demokratisko genocidu”, zemnieki Riga dalis pienu "…jo zemniekiem tiek dota izveles iespeja, ka pasiem iznicinat savu saimniecibas nozari.” LETA 10. maijs (2008) 20:35 : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=544960
Piensaimnieki aicina ziedot protesta akcijai Doma laukuma: http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=21007071
Zemnieki - nepadodaties!
Jums praktiski vienigajiem latviesiem Latvija vel pieder Latvijas zeme. Nav brinums, ka jus spiez bankrotet! Pareja zeme un mezi jau pardoti arzemniekiem. Ar Latvijas zemi un citiem nekustamiem ipasumiem spekulejot ari maksligi cela IKP un savas villas partiju bosi vai to pakalpini. Ta nav mafija. Tie ir Latvijas politiki.
PRET-TAUTAS PARTIJA nonakusi pie varas NELIKUMIGI
Saizite sanaca - KNAB ir NEATKARIGA organizacija, kas nav neviena paklautiba. Tas vaditaju var atcelt tikai un vienigi Saeima, bet uz laiku atstadinat vaditaju - generalprokurors, ja pret KNAB vaditaju ierosinata KRIMINALLIETA. Sada neatkariba nepieciesama ta vienkarsa iemesla del, lai vaditajs netiktu tribulierets sikumu del, un, pats galvenais, lai varetu izskatit korupcijas gadijumus VALDIBA, ka ari politiku rindas. Luk, SO pamatprincipu ari Kalvitis ir parkapis.
Kas attiecas uz "demokratiski” ieveleto Kalvisa valdibu, si "demokratija” izpaudas velesanu likuma rupja parkapuma, ko izmekle korupcijas apkarosanas iestade, pret kuru ari versas likumparkapuma vainojamie politiki. Lai sadu pretdarbibu pretkorupcijas iestadei noverstu, likuma par KNAB iestradats princips par KNAB neatkaribu. Savukart pasi likumparkapeji ir pilnigi parliecinati, ka likumi rakstiti visiem citiem, tikai ne viniem.
Turklat nelaime tada, ka so mineto politiku likumparkapums novedis pie varas iegusanas, kas lauj viniem vairak vai mazak sekmigi pretoties likumigajam sodam. Nu ja, gruti iedomaties, ka kads gribetu pats sevi sodit… Iespejams, ka velesanu likuma burts nav parkapts, bet ir ari tada lieta ka likuma gars, kas nav tikai morals, bet ari juridisks jedziens. Velesanu likums tika radits, lai samazinatu lielo naudas deveju ietekmi valsts politika. Ja Skeles dotie Ls 300 000 nav liela naudas deveja iespaids, kas tad?.
Man skiet, ka TP vienkarsi nav tik daudz naudinas, lai samaksatu valsts budzeta milzigo velesanu reklamas parterina summu. Skeles papuks jau nu nedos - sak, panacu, lai jus ievel, vara ir jusu rokas, talak nu tiekat pasi gala. Cits nekas neatliek, ka - strunts par bitem, ka tik medus - tikt gala ar Loskutovu, vienalga, likumigi vai ne… Skaidrojumu izdomasim. Viens tur ir tads liels meistars skaidrosana - vienu dienu arkartigi parliecinosa balsi skaidro vienu, otru dienu tikpat parliecinosa balsi - tiesi pretejo.
Katra zina - Skeles dota ieverojama naudas summina tagad ir sviedriem vaiga jaatstrada. Ar korupciju, protams, tam nav ne vismazaka sakara…: http://www.politika.lv/index.php?id=508&did=14682  
Varonigas Tautas nodeveju cinas PRET korupcijas apkarosanu [KNAB] :
Kalvitis: Ja Loskutovs paliek, es aizeju : http://www.dienasbizness.lv/Default2.aspx?ArticleID=2f430645-1994-4289… Un kur tad ir ta aiziesana? Kartejo reizi pietaisija publisko telpu tikai.
«Bezkaunigas kukulosanas laiks ir beidzies»: ".. prasam prettiesiski sanemto un partereto atmaksat valsts budzeta.”
Zurnals "Nedela” 28. aprilis(2008) 07:00 : http://www.tvnet.lv/zinas/intervijas/article.php?id=543457
Tautas partijai jaatmaksa miljons latu : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543133
Kalvitis kritize Loskutovu : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543076
Aicina Godmani atmaksat prieksvelesanu izdevumu parterinu: ".. LPP/LC valsts kase butu jaatmaksa aptuveni 401 000 latu.” LETA 24. aprilis(2008) 18:29 : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=543187
Godmanis nenoliedz iespejamibu vertet Loskutova atbilstibu amatam : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20803978
Ka nu ne - Loskutovs krietni paretinajis so dienas-zaglu rindas. Seglins TP noteikto miljons latu parterinu saista ar KNAB velmi atriebties : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20831100
Seglins: jaatklaj, kas ziedojis kampanai par grozijumiem Satversme : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20983748
Dazas patiesibas par KNAB-a apkarotajiem:
Saeimas komisijas vad. D.Jaundzeikars budams Vidrizu pagasta vienigais "privatizetajs” ka Zemes komisijas priekssedetajs esot paspejis privatizet 500 ha zemes ieprieks blivi apdzivota apvidu… - Valsts Kontrole 2005.g. septembri publiceja Interneta atskaiti par nelikumibam Vidrizu pagasta Laugas purva iznomasana kadam vacietim. Tur bija TADAS lietas, ka parnem sausmas - dokumentu viltosana, daudzu likumu parkapsana, vertigu Latvijas zemju faktiska uzdavinasana arzemniekam, starpvalstu ekspertu rekomendaciju ignoresana utt. Turklat tas vacietis bija 7 gadus "atbrivots” pat no niecigas zemes nodoklu maksas… Zimigi, ka Jaundzeikara sakto darbibu turpinaja Saeimas deputats Z.Rubezis, atlaujot sim vacietim pec kudras "izsmelsanas” seit ievest kimiskos un radioaktivos atkritumus, precizak - to neaizliedzot(!).
Zinams, ka kops 2005.g pret Vidrizu Padomi ir ierosinats uzsakt kriminalprocesu no KNAB puses tas bija viens no "smagakiem” gajieniem PRET daziem valdosiem "politrukiem”…
Luk, ari tas ir "janorok” ar politiski - partejiskiem gajieniem pret KNAB!
Kas tad laus Loskutovam stradat?
Kalvitis (nelikumigi parterets 1 000 000 Ls)?
Godmanis (nelikumigi parterets 401 000 Ls)?
Izveicigas partijas ar savam generalprokuraturas parbaudem kaut vai gadu ta vilks laiku par tiem 100 000, kurus Loskutovs pats uzradija ka nozagtus KNABam, jo bija godigaks par TP un Latvijas Cela korumpantiem.
Un atkal neatzitais "Generalissimus” tandema:
Kalvitis: Loskutovs jaatcel un javerte vina bezdarbiba : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=21010284
"Komisijas priekssedetajs Dzintars Jaundzeikars(LPP/LC) informeja, ka prokuratura ir parbaudijusi 97 no biroja lietvediba esosajam 214 visparejam lietam. ”
KNAB pazuduso naudas lidzeklu apzinasanai vajadzigas „vel tris nedelas” : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=546242
Vel gandriz menesi meginas ar Loskutovu vienoties par savstarpeju neaizskaramibu. Meginas palikt balti un pukaini. Ka makontevs.
Lai attaisnotu Slesera pazudusos miljonus Pasta vajadzeja paris minutes. Rokas Saeimas klikei kaut ka necelas tai cirka balsosana. Pret teti roku pacelt ir sodama riciba. Tetis tad nebaros vairs. Un autinus nemazgas, ja reiz aptaisijas atkal.
"Latvijas celi” vairs nelabos tukstots bedrites par tikpat miljoniem un nesolis 2014. gada celus, kas izbraucami tapat ka kaiminos jau pasreiz.
Jaundzeikars: KNAB jalikvide un japievieno ONAP http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=21011083
Oranzo Sakalu partija ir pati navejosaka Latvijai visas Latvijas pastavesanas vesture.
Korupcija un izniciba visas nozares - viss, kas paliek pari pec viniem.
Publiskota Gaismaspils celtniecibas tame : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/comments.php?oid=543836&tab=news
Aprili valsts pamatbudzeta deficits - 75 miljoni latu http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20996789
Gaismas Pils - 135 miljoni (vai 135 glauni bernudarzi?)
Buve sev pieminekli uz pensionaru kauliem, latvijas berniem nav bernudarzu, slimnicas - ka Somalija!
Rudeni gaidami plasi mediku streiki LNT 04. maijs(2008) 22:36 : "Kamer zemnieki ar meslu daksam rokas gatavojas iet uz Saeimu un valdibu, pec musu riciba esosas informacijas, protestiem gatavojas ari arsti.” http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/top10/article.php?id=309296
Berns jaiznem no slimnicas, lai nesaslimtu: "Berns nonacis Bernu slimnica, un vecaki kartejo reizi ir satriekti par turienes sausminosajiem apstakliem. Skaidrojums tas pats vecais - trukst finansejuma.” : TVNET/Cas 12. maijs(2008) 11:10 : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/children/article.php?id=545031
Bezceriga rinda uz bernudarzu : ".. atvases ienemta rinda uz darzinu ar katru gadu nevis pietuvojas karotajam izglitibas iestadei, bet pastiepjas garuma. Tas izraisa jautajumu, vai rindas uz bernudarzu veidojas godigi.” : http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/article.php?id=308115 LNT 26. aprilis(2008) 22:19
Jaturpina "Gaismas pils” projekta realizacija © I.Godmanis : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=530196
Pieprasa noskaidrot patiesas LNB ekas izmaksas: LETA 06. maijs(2008) 16:01 : "publiskota tame neatspogulo patieso informaciju par ekas izmaksam, turklat tames ekspertize rada bazas par tas neatkaribu ..” http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=544343
"Preteji valsts augstako amatpersonu apgalvojumiem, ka Latvijas Nacionalas bibliotekas(LNB) jeb "Gaismas pils” buvniecibas projekta izmaksas butiski nepieaugs, tas var mainities un pieaugt lidz pat 14% jeb 18,9 miljoniem latu.” : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20878504
Cik pardotam jabut, lai telotu "labticigo dumiki”?
Latvija esosas 840 bibliotekas ir parpilditas?
Macibu gramatam naudas trukst!
Jaturpina "Gaismas pils” projekta realizacija © I.Godmanis : http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=530196
Banditi tagad palikusi civilizeti, slipses staiga.
Pensionari prasot iztikas minimumu pensijas grauj budzetu! Tatad "valsti”. Sanak, ka maksajot nodoklus pensijai tu grausi valsti jau TIKAI TAD ja prasisi spet no tas pensijas paest un samaksat iri.
Idealais valsts plans: Cilveks visu muzu strada, maksa nodoklus un tad nomirst nesagaidijis katru gadu paugstinato pensijas vecumu.
Bingo!
Cilveks visu muzu atdodot pus-algu ir barojis Kalvisus, Demakovas, Skeles, Sleserus un vel ari tad tiem par maz. Neguli! - apzags!
2008 gada 1. Maija atklaj "Sutong Bridge”- pasaule garako juras tiltu!
- Kurs stiepjas 36 kilometrus atklata jura, stav 20 metru dziluma!
- 36 reizes isaka Dienvidu Tilta cena ir 75% no "Sutong Bridge” cenas!
- Par Dienvidu Tilta cenu varetu uzbuvet 27 kilometrus "Sutong Bridge” tilta atklata jura!
Dienvidu Tiltam parmaksato 92 744 448 Ls (92,7 miljons latu) izlietojuma pamatojums nav skaidrs. : http://www.dienvidutilts.ueuo.com
Tiesiska valsti par so vien finansu ministrija un ministru prezidents sedetu cietuma. Ieskatoties skaitlos, skaidrs, ka ar parmaksato naudu pietiktu gan pensijam, gan lauksaimniekiem, gan skolotajiem un medikiem! Bet seit man negribas neko meklet…, reizinat…, saskaitit…
Varbut kads/kada/cits :))) to varetu izdarit vakara pasacinas vieta?… :))) "Kapec Dienvidu tilts ir dargaks par Vacijas garako tiltu?” http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=46edba1a-a7b6-4952-ac38-7c7f5…
Sleptais kars ar aborigeniem:
Vike meloja n-tos gadus, ka dzivojam labi, ka ekonomika ir spoza utt., Sutija latviesus citas zemes lukoties, kamer pati mekleja ka nokampt zemi jurmalas kapas.
Kad tas neizdevas, tad izvilka no kolhoza vaditaju Kalviti politika un abi "atdeva” par skaistam attiecibam krieviem 3% (1200 kvadratkilometrus) Latvijas zemes, kas nekad nav piederejusi viniem personigi.
Neskatoties uz likumiem, neskatoties uz satversme pieprasito referendumu.
ES komisars Ferhoigens, vizite Latvija 2003. gada septembri teica: "Neredzu iemeslus, kapec pec iestasanas cenam butu jakapj, - tirgus jau tagad ir atverts, iznemot lauksaimniecibas produktiem. Ja nu iestasanas atstas kadu iespaidu uz cenam, tad drizak so produktu cenas varetu klut zemakas, tacu nekada gadijuma ne augstakas. Saprotams, cenas Latvija turpinas attistities, tacu ne jau iestasanas rezultata. Jautajums ir par to, kas notiks ar ienakumiem. Es uzskatu, ka pec iestasanas visu Latvijas iedzivotaju - gan pensionaru, gan stradajoso - ienakumi pieaugs straujak neka cenas.”
Trucigajiem iedzivotajiem retak dalis putraimus : http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=20986956
Dzintara Zaka runa Saeimas debates par Latvijas Krievijas robezligumu : 01-02-2007 : http://www.jaunaislaiks.lv/news.php?id=2950&news_id=400 "Cienijamais Saeimas priekssedetaj! Godajamie Ministru kabineta ministri, ari kolegi! Damas un kungi! Latvijas zeme pieder Latvijas tautai. Par savas teritorijas atdavinasanu ir jalemj visai tautai - ta to nolema un valsts Pamatlikuma ierakstija sis valsts dibinataji. Mani kolegi ir skaidrojusi juridiskos aspektus, un es centisos kliedet vienu mitu, kas sad un tad ir izskanejis medijos; proti, mitu par to, ka Latvijas tauta, atdodot savu zemi, it ka iegus parakus materialos labumus.”
"..Satversmi var traktet dazadi..” © Vaira Vike-Freiberga (nonsenss - ko saka: prezidente!): "Vina esot parlasijusi Satversmi un uzskata, ka teksts esot traktejams dazadi ..” LETA 25. decembris 2006 13:11 : http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=16430760&ndate=1166997600&c…
Pec prezidentes piemera pilsonis Pecis sak "traktet dazadi” pasi un kriminallikumu uztverot to ka kaut kadu nesaistosu "TEKSTU”. Dazi valsts darboni pat bija iesakusi biznesu tirgojot Latvijas Pases ka tadas gramatinas ar "TEKSTU”.
Par iestasanas ES likumigo vai nelikumigo pamatu:
Tas ir juridiski pieradams fakts, ka Latvijas pilsoni tika ar noluku maldinati lai iegutu valdibai vajadzigo balsosanas rezultatu par iestasanos ES.
Patiesiba tas bija vairak vienpersonisks Vairas Vikes Freibergas lemums, neka Latvijas pilsonu lemums.
Pirms referenduma par iestasanos ES, masu informacijas lidzekli "draudzigi” NEpopularizeja gaidamas cenu izmainas, kas nepatikami parsteidza iedzivotajus jau 3 dienas pec referenduma.
Preteji saviem pienakumiem kluseja ari Vaira Vike Freiberga par to, ka sarikota referenduma pielikumos JAUNAS LATVIJAS ROBEZAS NESAKRIT ar tam robezam, kuras joprojam uzskatija par Latvijas robezam referenduma dalibnieki - Latvijas Pilsoni.
Kaut ari velak dala no Latvijas likumigajam, vesturiskajam robezam velak tika parklasificetas par "nelikumigam” t.i. - "jauniegutam” teritorijam, kuru "atdosanai” nav jariko referendums, - TAS BIJA PEC TAM, PEC REFERENDUMA PAR IESTASANOS ES.
NOZIEGUMA SASTAVS IR FAKTA, ka referenduma bridi Latvijas Pilsoni, arpus Saeimas, tika maldinati par balsosanas objektu - visi bija parliecinati, ka balsojot par ES, Latvijas robezas paliek vismaz uz to bridi nemainigas.
Uz to bridi vienigais noteicosais Latvijas Valsts pamatlikums bija Satversme, kura teikts, ka par ESOSO robezu izmainu IR jariko referendums, nevis slepeniba no Valsts Pilsoniem jamaina Latvijas robezas nevienam arpus Saeimas par to nezinot.
Ka var nobalsot "par”, nezinot par ko isti balso?
Tikpat nelikumigi slepenos protokolos (pielikumos) vareja klusiba noskelt pusi no Latvijas un sarikot referendumu par pensijas un algu paaugstinasanu.
Visi Pilsoni nobalsotu "par” un skirtos no pus-Latvijas nemaz nezinot par ko papildus vel ir "balsojusi”.
Jaunpienemamas savienibas ietvaros Latvijas robezas bija iezimetas neatbilstosi speka esosa, starptautiska miera liguma ar Krieviju apstiprinatajam.
Vai 17% balsu parsvars butu sasniegts, ja Latvijas Pilsoni bez gaisas nakotnes solijumiem zinatu ari so slepeniba tureto patiesibu?
Tas tad ari ir jautajums, kas butu janoskaidro, pirms apgalvot ka referendums par iestasanos ES bija sarikots tiesiski korekti un ta rezultati ir neapsaubami.
Protams, butu janoskaidro ari uz kada pamata vispar ES pielikumos tobrid nonaca Freibergai izdevigas Latvijas Robezas, nevis uz to bridi juridiski korektas, vesturiskas Latvijas robezas, kas nostiprinatas "UZ VISIEM LAIKIEM UN BEZ PRETENZIJAM” Miera liguma ar Krieviju.
Kaitejuma apmers (juridiski) varetu but izsakams skaitlos ar vismaz devinam nullem, ja starptautiska tiesa atzitu Latvijas ES referendumu par tiesiski nekorektu uz ta rikosanas bridi un lidz ar to anuletu ta rezultatus saistiba ar Eiropas Savienibu.
Uz sadu iznakumu varetu pretendet tie Latvijas Pilsoni, kas balsoja "pret” un kas lidz pat sim bridim ir spiesti samierinaties ar iespejami nepatiesu ES referenduma iznakumu.
Kalvisa jaunieguto tiesnesu Satversmes Tiesas lemums par robezam saja gadijuma ir skatams atseviski un ir nesaistits ar ieprieksmineto nodarijumu, kas tika pastradats vel pirms tam.
Runajot par Kalvisa jaunieguto tiesnesu Satversmes Tiesas lemumu:
Ja jautajama teritorija bija starptautiska Miera liguma apstiprinata "UZ VISIEM LAIKIEM UN BEZ PRETENZIJAM”, tad "Jauniegutas” vai "Veciegutas” teritorijas - tam nav nozimes.
Ta nu iznacis, ka iespejams nelikumigi pie varas nonakusi cilveki atdavinaja dalu Latvijas preteji tas Satversmei un Pilsonu protestiem, - kopa ar Krieviju mainot Miera liguma noteiktas robezas starp Latviju un Krieviju.
Sadas darbibas iespejams bija juridiski korektas skatoties tikai no Krievijas puses, jo "uzdavinatu” zemi butu mulkigi nepienemt.
Vienalga kadi cilveki to davina un ka tie nonakusi pie iespejam to darit. Ka tikai zimogs un paraksts atbilstu ta briza pie varas nonakusiem cilvekiem.
Parejais(savas konstitucijas ieverosana utt.) ir attiecigas valsts ieksejas darisanas.
Saruna ar laikrakstu «Telegraf»: _”..deputats Janis Urbanovics apstiprinaja .. nobalsojot par iestasanos ES, Latvija tiesam vienpuseji atteicas no teritorialajam pretenzijam uz Abreni, tomer tad valdiba to citigi nokluseja.”_ http://www.apollo.lv/portal/news/articles/90227
Saja gadijuma es verteju saturu, nevis reklameju jebkadu partiju! : http://www.youtube.com/watch?v=9CcW1r8snQA
Nodeveju alga: http://www.youtube.com/watch?v=18sX84v61PM
Ta, ka visi esam apmierinati ar to, ka par mums gudrakas galvas izlemj musu likteni musu vieta ari neskatoties uz acimredzamiem likumu parkapumiem "mums mulkiem par labu”, - tad neviens (saku: NEVIENS!) nesudzes musu labdaru panakto starptautiska tiesa.
Kam mums tas? Neskaldisim matus!
- Jo vai esam mes brivi lemt par sevi, vai ar regulam regulejami bananu svereji ar iznicinatu razosanu, vacu gruti audzinamo izvietojuma nometne - tam acimredzami nav nozimes!
- Jo nav svarigi kada ir Latvija latviesu adas krasa - mes neesam rasisti!
- Jo pret musu protestiem atdotie 3% Latvijas tevzemes, prezidentes iezogots brivibas piemineklis, nirgasanas par veciem cilvekiem, kuriem jaiztiek no atkritumiem nopelnitas pensijas vieta - tas ir "normali”.
- Jo kas ir katra latviesa sodienas-ritdienas dzimtene - tas tads sikums vien ir "globalizacijas” idejas varda.
- Jo kada valoda runas musu berni savas jaunajas dzimtenes - tads sikums vien ir "globalizacijas” idejas varda.
Eksprezidente: Kalvitis padarits par grekazi "Vina notiekoso ap Kalvisa valdibas demisionesanu un jaunas valdibas apstiprinasanu, kura faktiski mainijusies tikai dazi ministri, salidzinaja ar braucosiem ratiem, kuriem pakal dzenas vilku bars. Lai tiktu no ta vala, viens tiek izmests no ratiem – saplosisanai.” http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=19887373 DELFI 27. decembris 2007 21:46
Ka latviesiem patika Vikes saldie meli par spozo ekonomisko stavokli un ekonomiskas attistibas atriem tempiem, kas patiesiba bija paatrinata valsts iesligsana kreditos un parados!
"Kopejais valsts parads ir 13,124 mljrd. Ls. Salidzinosi valsti IKP 11,300 mljrd. Ls. Lidz ar to 2006. gada valsts parads pret IKP ir 116% (Latvijas Bankas 2006. gada parskats) ” - Latvijas ekonomikas maksligie gadi un logiska nave TVNET 30. aprilis(2008) 15:27 : http://www.tvnet.lv/zinas/tvnetviedoklis/article.php?id=543829
Sleptais kars ar aborigeniem:
Tos jauniesus, kam vel ir drosme iestaties Latvijas augstskolas jau no pasa sakuma padara par muza paradniekiem.
Bez iesligsanas kreditos augstskolas var iestaties tikai Saeima sedoso lolojumi. Bet tiem pat tas nav vajadzigs, jo to atvases macas prestizas Anglijas un Amerikas skolas.
Slepta kara ar izglitoto latvieti ekstremalajos gados tiesi no universitatem saka nemt armija (obligataja dienesta) bakalaurus. Kur tad ta armija ir tagad? Vikes gadataja Iraka? Cik latviesu naves tiesa veida tadejadi tika sasniegtas.
Studentus sai valdibai visvairak nevajag! VAJAG stulbu, neizglitotu baru, ko var viegli apzagt un parvaldit. Vislabak ja tie bus mazkvalificeti viesstradnieki. - Tad tie pat iepiksteties nevares pret valdosas zaglu bandas gribu. Sadas situacijas izveidei Vike ziedoja visu savu laiku, paliga panemot Kalviti.
Godmanis, ka jau vecs "savejais” nevienu nenodos, rezima "sudzmanus” likvides!
Vel valdibai vajag lielu simbolu: "Gaismas Pili”, - uz kuru var vienmer ar pirkstu paradit un slavet sevi : "Cik mes loti rupejamies par izglitibu”. Pusi no lidzekliem tadejadi var dabut atpakal savas kabatas no savam firmam, kuru divkart lielakos rekinus tapec labprat maksa no vadama bara "kopeja katla” - valsts budzeta.
Bernudarzi valdosajiem jau nav izglitibas iestades!
Vai Gaismas Pili (tas realai bibliotekai atmestos 30%) jebkad vares apmeklet tie, kuriem atnemtas iespejas iet pat bernudarza, iestaties augstskola?
Godmana galvenais arguments: "bet ko liksiet vieta? (jums jau nav izveles!)” tadejadi tika nodrosinats vel Vikes prezidenturas laika.
No nakama gada daudzi studet vairs nevares atlauties ".. studentam bus jaskiras no aptuveni no 1500 latiem. Tiek lests, ka sadardzinajums bus videji par 20 procentiem. Tikmer Izglitibas ministrija bezspeciba noplata rokas.” LNT 18. aprilis(2008) 07:35 http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/900_sekundes/article.php?id=307627
Tris gadu laika oficiali uz Iriju devusies 27 805 darba mekletaji no Latvijas : http://www.tvnet.lv/zinas/karjera/job_search/article.php?id=544259
UZ VARDIEM VALDIBA DEKLARE, KA JADARA VISS, LAI LATVIESI ATGRIEZTOS, BET KA IR PATIESIBA? "..arzemes stradajosiem jadeklare savi ienakumi Latvija un jamaksa nodokli. Auseklim piezvanija kada sasutusi piecu bernu mate no Ledurgas. Cetri no vinas berniem sobrid strada arzemes, jo savulaik apguvusi ar lauksaimniecibu saistitus arodus un pasu valsti nav varejusi atrast darbu, par kura nopelnito spetu izdzivot. - Un tagad es televizija dzirdu, ka viniem, atbraucot majas, vel bus jamaksa kaut kadi nodokli! Ta tacu nevar but taisniba! Visiem berniem, kuru vecaki dzivo zem iztikas minimuma un kuri palidz mums, vajadzetu dot nodoklu atlaides, - uzskata zvanitaja.”
VALSTS: "Sobrid dienests sos cilvekus izmisigi nemekle, jo musu riciba nav nepieciesamas datubazes, mes nezinam, kuri strada arzemes.” "Valstij gar degunu pa so laiku gan aizies pamatigs zuksnitis naudas, ja nem vera, ka nodoklu piedzisanai ir noilgums - 3 gadi.”
LATVIETI - JA JEBKAD GRIBESI ATGRIEZTIES LATVIJA - MAKSA RAGA! VALDIBA GAIDA AR MAISU. AR CAURU MAISU.
” - gadijumos, kad, atgriezusies Latvija, cilveki gribes, piemeram, nemt kreditu vai veikt kaut kadas finansialas darbibas, kuram vajadzes VID izzinu. Bet nedaudz velak raidijuma izskaneja ari pienemums, ka aktiva cilveku tramdisana varetu novest pie ta, ka daudzi Latvija vairs neatgriezas. "http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/regionos/article.php?id=533506
LATVIJAS FINANSU MINISTRIJA UN SAEIMA par Latviju rupejas pirmam kartam:
Apstiprinati noteikumi par svaigu bananu svereja statusu (29.05.2007) "Otrdien, 29.maija, Ministru kabineta (MK) sede tika apstiprinati Finansu ministrijas sagatavotie MK noteikumi par kartibu, kada komersantam pieskir atzita svaigu bananu svereja statusu un izsniedz atlauju svaigu bananu sversanai.” Sikaka informacija Latijas Finansu ministrijas majas-lapa: http://www.fm.gov.lv/page.php?id=3538
STEIDZIETIES IEGUT VALDIBAS ATZITA SVAIGU BANANU SVEREJA STATUSU UN ATLAUJU BRIVAJA UN NEPAZEMOTAJA LATVIJA! "Noteikumi aridzan reglamente, ka atzita svaigu bananu svereja statusu un atlauju var sanemt tikai tie EK registretie komersanti, kas atbilst EK 1993.gada 2.julija Regulas(EEK) Nr.2454/93, 290.b pantam.” http://www.fm.gov.lv/page.php?id=3538
Lielaka kretina svaru jau lietussargi nopurinaja no augstaka postena. Tagad lielakais kretins grib pasargat savus sugas bralus no atmaskosanas un pargajis atkal uzbrukuma atmaskosanas iestadem.
No: http://www.tvnet.lv/zinas/lasitaju/comments.php?oid=535737&tab=news
28. maijs (2008)

Kategorija: Viedokļi | Pievienoja: Janis_A (31.Dec.2008)
Skatījumu skaits: 1665
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika