Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » Subjektīvi

Likuma «Pasākumi pakāpeniskai narkomānijas ierobežošanai» izpildes grafiks.

Likuma
«Pasākumi pakāpeniskai narkomānijas ierobežošanai»
izpildes grafiks.

1. etaps
(izpildes termiņš – viena stunda pēc likuma parakstīšanas)

1. Valsts un pašvaldību policija pārtrauc jebkuru «Likuma» punktā 2.a. un 2.b. minēto narkotisko vielu pārdošanu veikalos, restorānos, kafejnīcās, bāros, spēļu zālēs un jebkurās citās to realizācijas vietās.

2. Valsts un pašvaldību policija, nepieciešamības gadījumā piesaistot bruņoto spēku un zemessardzes personālu, pārņem savā kontrolē visas narkotisko vielu pagaidu un stacionārās uzglabāšanas vietas – veikalu noliktavas, vairumtirdzniecības bāzes, u.c.
.

2. etaps
(izpildes termiņš – 24 stundas)

1. Valsts un pašvaldību policijas darbinieku tiešā uzraudzībā un konvoja pavadībā, no realizācijas izņemtās narkotiskās vielas izved no veikalu, kafejnīcu, bāru, restorānu un jebkuru citu bijušo realizācijas vietu noliktavām un koncentrē stacionārās noliktavās, kas nodrošinātas ar bruņotu apsardzi.

2. Tiek apturēta jebkuru narkotisko vielu reklāma televīzijā, radio, presē un jebkuros citos masu informācijas līdzekļos.

3. Visu bijušo narkotisko vielu realizācijas vietu vadītājiem uzdots nekavējoties izņemt visus to reklāmas līdzekļus – plakātus, prospektus un jebkurus vizuālās reklāmas objektus. Jebkuras vitrīnas ar narkotisko vielu attēliem demontēt, sienu gleznojumus aizkrāsot – izdzēst jebkuru atgādinājumu, ka šajā vietā savulaik tirgotas narkotiskās vielas. Izpildes termiņš – 12 stundas.
Ja pēc šī termiņa pārbaudē konstatēs šī «Likuma» panta pārkāpumu, narkotisko vielu reklāmas objekta vadītājam (īpašniekam) naudas sods 100,00 latu apmērā.
.

3. etaps
(izpildes termiņš – 48 stundas)

1. Pašvaldības organizē «Likuma» 2.a. un 2.b. punktos minēto narkotisko vielu pagaidu tirdzniecību no autotransporta speciāli šim nolūkam ierādītās vietās. Narkotisko vielu realizācijai tiek izveidotas mobilās brigādes – auto ar šoferi, divi pārdevēji un divi pašvaldības policisti.

2. Narkotisko vielu pārdošana atļauta tikai personām, kuras sasniegušas 20 gadu vecumu. Iepērkoties jebkurai personai jāuzrāda savu pasi.
Narkotisko vielu pārdošanas punkti strādā darba dienās no pulksten 12:00 līdz pulksten 18:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās narkotisko vielu tirdzniecība aizliegta.

3. Vienai personai vienā reizē atļauts iegādāties tikai vienu standarta tilpuma vienību (0,5 litra pudeli narkotisko vielu šķidruma un vienu paciņu - 20 gab. cigarešu). Lielāka vai mazāka iepakojuma preces no tirdzniecības tīkla ir izņemtas un iznīcinātas. Izņemti un iznīcināti arī visi narkotisko vielu šķidrumi ar vairāk kā 40 tilpumprocentiem etilspirta saturu.

4. Visām «Likuma» 2.a. un 2.b. punktos minētajām realizējamām narkotiskajām vielām tiek piemērots 100% «Akcīzes» nodoklis un 100% «Pievienotās vērtības» nodoklis.
«Akcīzes» nodokli pašvaldības, caur attiecīgo Valsts bankas filiāli, 24 stundu laikā pārskaita valsts budžeta «ANTINARKO» kontā, bet «Pievienotās vērtības» nodokli pašvaldības ieskaita sava budžeta «NARKO» kontā.
Šajos speciālajos (gan valsts, gan pašvaldību) kontos uzkrātie līdzekļi līdz turpmākam rīkojumam nav aizskarami!

5. Ņemot vērā narkotisko vielu realizācijas brigādes personāla veselībai kaitīgos darba apstākļus, viņiem noteikts šāds (no realizācijas apjoma neatkarīgs) dienas algas apmērs:

a) automašīnas šoferim-pārdevēju palīgstrādniekam – 30 lati;
b) policistiem – 30 latu katram;
c) pārdevējiem (materiāli atbildīgajām personām) – 50 lati katram.

6. Dienas algu izmaksā ik dienas pēc brigādes atgriešanās vairumtirdzniecības bāzē, bet nevēlāk kā līdz pulksten 19:00 (pēc materiālās atskaites un iekasētās naudas summas nodošanas). Dienas algu izmaksā no līdzekļiem, kas ieņemti no šo vielu realizācijas. Ja realizācijas apjoms nenosedz brigādei nepieciešamo dienas darba apmaksu, starpību piemaksā attiecīgā pašvaldība. Valsts 48 stundu laikā pilnībā pārskaita pašvaldības kontā šim nolūkam izlietotās summas.

7. Pārtraukta narkotiku lietošanas, vardarbības, erotikas un seksa ainu saturošu kinofilmu, kā arī tā saucamo „bojeviku” rādīšana kinoteātros un visos TV kanālos. Šādas filmas izņemtas arī no videonomas punktiem,
No teātra izrāžu, izstāžu, koncerta programmu un citu publisku pasākumu repertuāra izņemti visi „mākslas darbi”, kuros redzama narkotisko vielu lietošana, vardarbība, erotikas un seksa ainas.
.

4. etaps
(izpildes termiņš – 30 dienas)

1. Narkotiku pagaidu (no autotransporta) tirdzniecības punktu darbība atļauta 30 dienas. Šajā laika posmā pašvaldības, ar valsts finansiāli-materiālo atbalstu, iegādājas centralizēti izgatavotus (iepirktus) siltinātus, labi vēdināmus, ziemas laikā apkurināmus pārvietojamos vagoniņus, kas (mobilās brigādes vajadzībām) nokomplektēti ar tualeti un izlietni roku mazgāšanai.

2. Vagoniņiem jābūt melnā krāsā, uz visām četrām to ārsienām jābūt lieliem uzrakstiem sarkanā krāsā «NARKOTISKĀS VIELAS». Ārpus noteiktā darba laika (skatīt 3. etapa 2. punktu) narkotiskās vielas vagoniņā netiek uzglabātas – mobilā brigāde tās (ar tai pastāvīgi piesaistīto autotransportu) pieved pulksten 11:30 un nerealizēto pārpalikumu aizved atpakaļ uz vairumtirdzniecības bāzi pulksten 18:15.
Nepieciešamības gadījumā darba laikā (pēc atsevišķa pasūtījuma) papildus narkotiskās vielas konkrētam realizācijas punktam piegādā, ar centralizēto transportu.

3. Stacionāros narkotisko vielu tirdzniecības vagoniņus izvieto pašvaldības speciāli šim nolūkam ierādītās vietās pilsētu un apdzīvoto vietu nomalēs ne tuvāk par 100 metriem no dzīvojamām ēkām, ne tuvāk par 500 metriem no jebkurām ražošanas vai biroja telpām un ne tuvāk par 1000 metriem no jebkurām mācību vai pirmsskolas vecuma bērnu iestādēm. Ja tas nav iespējams, tad narkotisko vielu tirdzniecības punkti var būt izvietoti arī ārpus pilsētu vai apdzīvoto vietu administratīvajām robežām.

4. Darba laikā visi stacionārie narkotisko vielu tirdzniecības vagoniņi aprīkoti ar kases aparātam pieslēgtiem portatīvajiem datoriem ar interneta pieslēgumu (nodrošinot pārraidāmo datu kopiju saglabāšanu cietajā diskā).

5. Arī stacionārajos tirdzniecības punktos narkotisko vielu pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten 12:00 līdz pulksten 18:00. Pircējam jābūt sasniegušam 20 gadu vecumu. Katram pircējam jāuzrāda sava pase (vadītāja apliecība vai citi personu apliecinoši dokumenti nav derīgi). Pārdevējam no pircēja uzrādītās pases jāievada kases aparātā pircēja personas kods. Katram pircējam iepirkšanos atļauts veikt reizi dienā – ar kases aparātu savienotais dators kontrolē šī noteikuma ievērošanu. Vienai personai atļauts iegādāties tikai vienu standarta iepakojuma vienību (0,5 litra pudeli narkotisko vielu šķidruma un 20 gab. cigaretes).

6. Iegādāto narkotisko vielu lietošana jebkurā sabiedriskā vietā (uz ielas, kafejnīcās, bāros, restorānos, spēļu zālēs, utt., utt.) ir aizliegta. Šo noteikumu pārkāpējus valsts vai pašvaldību policijas darbinieki aiztur notikuma vietā, nodod tuvākajā policijas iecirknī, kur tiem automātiski piemēro 40 stundu sabiedriskos darbus – piecās nākošajās dienās, neatkarīgi no tā vai tās ir nedēļas darba dienas, sestdiena, svētdiena vai svētku dienas. Nekādas pretenzijas par kavēto darbu vai citiem it kā „attaisnojošiem” iemesliem netiek pieņemtas.
Sodītais ik rītu ierodas attiecīgajā policijas iecirknī pulksten 8:00, atzīmējas, saņem darba uzdevumu un strādā līdz pulksten 16:00. Pēc tam ierodas policijas iecirknī un par soda izpildi atbildīgās personas pavadībā iet uzrādīt dienas laikā paveikto. Ja dienas uzdevums nav izpildīts, turpina darbu līdz atbildīgā persona padarīto pieņem.
Pārtiku pusdienām un dzērienu sodītais katru dienu ņem līdzi no mājām.
Ja sodītā persona neierodas darbā vai vispār izvairās no soda izciešanas, tai automātiski, bezstrīdus kārtībā, piemēro naudas sodu vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katrām neatstrādātām astoņām sabiedrisko darbu stundām.

7. Valstī izveidotas vairākas «MONOPOLPREČU» noliktavas ar militāru apsardzi, kurās, līdz nodošanai realizācijā, tiek glabāti gan veco (nacionalizēto) narkotisko vielu nerealizētie uzkrājumi, gan jaunā, no ražošanas uzņēmumiem pievestā, produkcija.
Narkotisko vielu ražošanas uzņēmumiem ik dienas jāizved uz šīm noliktavām visa gatavā produkcija.

8. Visām «Likuma» 2.a. un 2.b. punktos minētajām narkotiskajām vielām paaugstināti nodokļi: «Akcīzes» nodoklis uz 150%, «Pievienotās vērtības» nodoklis uz 150%.

9. Izveidots, nokomplektēts ar pārbaudītu personālu un darbu sācis valsts «ANTINARKOTIKU CENTRS», kas tieši pakļauts valsts Prezidentam. Apstiprināts maksimāli pieļaujamais «Antinarkotiku centra» darbinieku štata saraksts – 20 štata vietas.
«Antinarkotiku centrā» centrā nonāk, tiek apstrādāta un sistematizēta visa informācija no visiem narkotisko vielu pārdošanas vagoniņiem: cik un kādas narkotiskās vielas katrā no tiem pārdotas, pircēju personas kodi, utt. No iegūtajiem datiem tiek veidota un ikdienas papildināta datu bāze par narkotisko vielu tirdzniecības apjomiem un to lietotājiem.

10. Ar valdības rīkojumu atbloķēti speciālie valsts «ANTINARKO» un pašvaldību «NARKO» konti. Tajos uzkrātos un ik dienas papildus ienākošos līdzekļus atļauts izmantot sekojošiem mērķiem:

10.1. valsts budžeta speciālās sadaļas «ANTINARKO» līdzekļus (pēc finansējuma prioritātes):

1) narkomānu rīcības rezultātā cietušo bezmaksas ārstēšana (jebkuras sarežģītības operāciju, visu nepieciešamo ārstniecisko procedūru, kā arī rehabilitācijas perioda izdevumu 100% apmaksa) jebkura rajona un profila medicīniskajos centros. Visu izmaksu, kas saistīti ar uzturēšanos šajos centros (transporta izdevumi, dienas nauda, kvalitatīva ēdināšana, u.c.) 100% apmaksa;

2) ikmēneša palīdzība narkomānu darbības rezultātā cietušo ģimenēm to apgādnieka slimības vai bojā ejas gadījumā;

3) atlikušā summa (bet ne vairāk kā 3% no šīs budžeta sadaļas līdzekļiem) – līdzdalībai valsts «ANTINARKOTIKU CENTRA» uzturēšanai un tā personāla darba apmaksai.

4) jebkuru citu darbību finansēšana no valsts «ANTINARKO» konta kategoriski aizliegta. Personīgi materiāli atbildīgā amatpersona – valsts Bankas prezidents.

10.2. pašvaldību budžeta speciālās sadaļas «NARKO» līdzekļus (pēc finansējuma prioritātes):

1) narkotisko vielu realizācijas brigādes personāla darba apmaksai;

2) brigādes šofera rīcībā nodotās automašīnas ekspluatācijas izdevumu segšanai (degviela, remonts, tehniskā apskate, apdrošināšana, u.c.);

3) pakāpeniskai bezprocentu valsts aizdevuma (kas ņemts stacionāro narkotisko vielu tirdzniecības vagoniņu un to aprīkojuma – kases aparātu, datoru un nepieciešamās programmatūras iegādei) atmaksa;

4) pašvaldības policistu un iedzīvotāju prēmēšanai pat pagrīdes narkotisko vielu ražotņu atklāšanu;

5) ja ar ik dienas pašvaldības «NARKO» kontā ienākošiem līdzekļiem nav iespējams segt augstāk minētos uzskaitītos izdevumus, tad:

a) palielina narkotisko vielu tirdzniecības punktu skaitu (ja pieprasījums liels un pie esošajiem vagoniņiem veidojas garas rindas);
b) samazina narkotisko vielu tirdzniecības punktu skaitu (ja pieprasījums krītas un vairāk par 50% no punkta darba laika konstatēta tā dīkstāve – nav bijis pircēju);
c) iesniedz valdībai motivētu lūgumu un 48 stundu laikā garantēti saņem finansiālo palīdzību no valsts (aizdevuma atmaksas apturēšanu, tā termiņa pagarināšanu, vai kritiskā situācijā – papildus bezprocentu aizdevumu);

6) jebkuru citu darbību finansēšana no pašvaldību «NARKO» konta kategoriski aizliegta. Personīgi materiāli atbildīgā amatpersona – attiecīgās pašvaldības vadītājs.

11. Sākta visu aptveroša narkotiku lietošanas antireklāma – valsts televīzijai uzdots steidzami sagatavot un sistemātiski pārraidīt patiesu un izzinošu informāciju par narkotisko vielu graujošo iedarbību uz cilvēka organismu. Pie tam, neaprobežojoties tikai ar lekcijām un priekšlasījumiem, bet organizējot tiešās pārraides no traumu punktiem, slimnīcām (arī specializētajām), operāciju zālēm, pēcoperāciju palātām, invalīdu namiem un pansionātiem, kuros ārstējas vai dzīvo narkotisko vielu lietotāji un viņu upuri.
Uzdots parādīt reālus skatus un paskaidrojošu informāciju par transporta negadījumiem, kautiņiem, ģimenes strīdiem un jebkurām citām traģēdijām, kas saistīti ar narkotisko vielu lietošanu.
Un pats galvenais – vienmēr un visur obligāti tiek minēti sižetā redzamo personu vārdi, uzvārdi un viņu dzīves vietas! Iedzīvotājiem jāzina „savi varoņi”.

Kategorija: Subjektīvi | Pievienoja: Janis_A (17.Feb.2011)
Skatījumu skaits: 1163
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Statistika