Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

4. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3736

 

 

4. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

4. nodaļa. «Likums» un tā pamatprincipi

01.03.2011.
.

VALSTS «Likums» izstrādāts un pieņemts ar vienu vienīgu nolūku – garantēt katram GODĪGAM iedzīvotājam iespēju GODĪGI strādāt, saņemot adekvātu algu, kas dod iespēju DROŠI dzīvot VESELĪGU dzīves veidu savā VALSTĪ, kurā katram iedzīvotājam ir savas, stingri reglamentētas TIESĪBAS un PIENĀKUMI savu līdzcilvēku, visas sabiedrības un VALSTS priekšā, kā arī nekavējoties un bargi sodīt tos indivīdus, kas šo «Likumu» neievēro.

«Likuma» normas formulētas īsi, skaidri un nepārprotami (2080. gada 01. jūnijā izdotajā «Likuma» sējumā ir 148 lapas), ievērojot sekojošus galvenos pamatprincipus:

1. Nekad nedari otram to, ko nevēlies piedzīvot pats. (Vēsturiski pārbaudīta patiesība vēstī: „Likuma pārkāpēji ir kā spēlmaņi – viņi gatavi likt uz kārts visu, ja ir kaut viena iespēja no tūkstoša, ka paliks nesodīti. Atņemiet šo vienīgo iespēju un viņi nespēlēs!”)

2. Cilvēka dzīvība, veselība, pašcieņa, viņa īpašums, kā arī VALSTS un kooperatīvais īpašums ir neaizskarami.

3. Jēdziens „cilvēka tiesības” attiecas tikai uz godīgiem VALSTS iedzīvotājiem, bet «Likuma» pārkāpēji, uz soda izciešanas laiku, zaudē CILVĒKA tiesības.

4. «Likums» vienādi attiecas uz visām dotajā brīdī VALSTS teritorijā esošām personām (līdz pat Valsts Prezidentam), neatkarīgi no viņu pilsonības, ieņemamā amata, sabiedriskā, materiālā vai ģimenes stāvokļa, kā arī uz ārzemniekiem (kuriem iebraucot valstī jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi», kur viens no galvenajiem punktiem ir, ka «Likuma» pārkāpuma gadījumā tos tiesās VALSTS tiesa un sods viņiem būs izcieš VALSTĪ).

5. Sodam par «Likuma» pārkāpumu jābūt nenovēršamam, ātram un sabiedrībai zināmam (VALSTS neslēpj noziedznieka personību, dzīves vietu, izdarītā nozieguma sastāvu, soda veidu un tā izciešanas vietu).

6. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā, VALSTS nekavējoties atlīdzina cietušajam noziedznieka radītos materiālos zaudējumus un pilnā apmērā kompensē visus izdevumus fiziskās un garīgās veselības atgūšanai, jo viņa (VALSTS) nav spējusi cietušo personu savlaicīgi aizsargāt.

7. Personai, kas tīši izdarījusi vai pasūtījusi slepkavību, nav tiesības dzīvot.

8. Tīši izdarījušam pārejošus miesas bojājumus, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē VALSTIJ visi ar cietušā ārstēšanu otrā līmeņa (maksas) ārstniecības iestādēs un viņa rehabilitāciju saistītos izdevumus.

9. Tīši izdarījušam paliekošus miesas bojājumus (cietušais kļuvis par invalīdu), ar savu darbu «Darba Iestādē» jākompensē VALSTIJ visi ar cietušā ārstēšanu otrā līmeņa (maksas) ārstniecības iestādēs un rehabilitāciju saistītos izdevumus. Pēc atbrīvošanas, vainīgais līdz sava mūža beigām, papildus pamata darbam, strādājot piespiedu sabiedriskos darbus, ik mēnesi jāizmaksā cietušajam (bet pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) kompensāciju 0,5 «Limitu» apmērā.

10. Tīši izdarījušam zādzību, īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē VALSTIJ radušies zaudējumi divkāršā identiska jauna priekšmeta vai īpašuma vērtībā. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā, VALSTS zādzības upurim izsniedz jaunu, nozagtajam identisku priekšmetu vai arī pilnā apmērā kompensē nodarītos zaudējumus (neatkarīgi no tā vai nozagtais tiek atgūts, vai nē).

11. Notiesātās personas (vai to grupas) soda laiks beidzas brīdī, kad tā ar savu darbu „Darba iestādē” ir nopelnījusi un pilnībā atlīdzinājusi visus ar savu noziedzīgo rīcību radītos zaudējumus, kā arī savas aizturēšanas, tiesāšanas un ar uzturēšanos «Darba Iestādē» saistītos izdevumus.

12. Par bērnu (vecumā līdz 10 gadiem) nodarītajiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri radījuši materiālos zaudējumus virs viena «Limita», materiāli atbild abi viņa vecāki, kuriem uz soda izciešanas laiku «Darba Iestādē» tiek atņemtas vecāku tiesības (uz visiem bērniem), bet «Likumu» pārkāpušais bērns (bērni) tiek ievietots VALSTS speciālā slēgtā tipa mācību iestādē. Šīs ģimenes pārējie bērni (kuri nav piedalījušies šajā «Likuma» pārkāpumā), tiek ievietoti VALSTS parastā režīma mācību iestādē.
Nodarītos materiālos zaudējumus, līdz vienam «Limitam», divkāršā apmērā sedz abi vecāki, strādājot obligātos sabiedriskos darbus ārpus sava pamata darba laika.

13. Par pusaudžu (no 10 līdz 16 gadu vecumam) un nepilngadīgo (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) izdarītiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri radījuši materiālos zaudējumus virs viena «Limita», atbild paši vainīgie, kurus līdz viņu pilngadībai ievieto slēgta tipa mācību un darba iestādē, jo vecāki nav pildījuši VALSTS uzticēto uzdevumu – pareizi audzināt savus bērnus.
Nodarītos materiālos zaudējumus, līdz vienam «Limitam», divkāršā apmērā sedz abi vecāki, strādājot obligātos sabiedriskos darbus ārpus sava pamata darba laika.

14. VALSTĪ nav brīvā dabā dzīvojošu mājdzīvnieku (kaķu, suņu, u.c.), kuriem apkārtējie iedzīvotāji labprātīgi (noslēdzot attiecīgu līgumu ar sava ,,Rajona valdi») nenodrošina mītnes vietas un pārtiku. Arī šādu dzīvnieku skaits tiek regulēts saprātīgās robežās (veicot sterilizāciju un kastrāciju).
VALSTĪ nav iespējama nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem – „Likums” vienādi bargi attiecas gan pret cilvēku, gan dzīvnieku veselības un dzīvības apdraudējumu.

15. Jebkura VALSTS iedzīvotāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi – dzīvo un nedzīvo dabu, kuru aizsargā speciāla šiem jautājumiem veltīta «Likuma» sadaļa.

16. VALSTĪ nav tāda jēdziena kā „naudas sods”, jo šāds sods visvairāk skar nevis pašu vainīgo, bet gan viņa ģimeni vai citus piederīgos. Kompensācija (divkāršā apmērā) par jebkuru nodarīto kaitējumu ir jānopelna vainīgajam pašam ar reālu darbu.

17. VALSTĪ nav tāda jēdziena kā „sods uz noteiktu laiku” (dienām, mēnešiem, gadiem) – soda laiks beidzas tikai tad, kad pilnībā atlīdzināti visi nodarītie zaudējumi. Pietiekoši cītīgi nestrādājot, sods par automašīnas zādzību var pārvērsties mūža ieslodzījumā.

18. Jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kuru nevirza cilvēka muskuļu spēks) ir potenciāls vairāku cilvēku dzīvību un veselību apdraudošs ierocis un tā «Vadīšanas atļauju» pēc ļoti rūpīgas (minimālais apmācību periods – 12 mēneši) var iegūt tikai pilngadīgs VALSTS pilsonis.

19. VALSTĪ nav jēdziena „nesakārtots likums”. Nepieciešamības gadījumā konkrēto «Likuma» normu nekavējoši precizē «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti, paraksta un izsludina Valsts Prezidents. Visa šī procedūra tiek veikta ne ilgāk kā 10 kalendāra dienu laikā.

Par «Likuma» pārkāpumu, atkarībā no tā smaguma, noteikti šādi soda veidi:

1. «SARDZES» darbinieka aizrādījums, bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»;

2. «SARDZES» darbinieka brīdinājums, ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»;

3. «Rajona Tiesas» spriedums, bez apsūdzētās personas aresta – obligātie sabiedriskie darbi (ārpus apsūdzētās personas pamata darba laika), ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»;

4. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to piespiedu darbā uz parastā režīma «Darba Iestādi», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»;

5. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to piespiedu darbā uz stingrā režīma «Darba Iestādi», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»;

6. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, nosūtot apsūdzēto personu mūža ieslodzījumā sevišķā režīma «Darba Iestādē», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»;

7. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu, ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā».

Nevienai VALSTS institūcijai vai amatpersonai, Valsts Prezidentu ieskaitot, nav noziedznieku apžēlošanas tiesību. VALSTS «Likums» kategoriski aizliedz noziedznieku amnestiju.

Piemēram, velosipēda nozagšanas gadījums, vai fakts, ka bērns vairākas dienas nav apmeklējis mācību iestādi, tiek uzņemts kā ārkārtējs «Likuma» pārkāpums. Velosipēda zagļa vai klaiņojošā bērna vecāku fotogrāfijas, uzrādot vārdu, uzvārdu, darba (mācību) un dzīves vietas tiek ievietotas rajona avīzē, lai visi kaimiņi atpazītu sev blakus dzīvojošo zagli vai vecākus, kuriem nerūp savu bērnu liktenis. Ja zādzību izdarījis bērns, tad tikai «Tiesa» izlems vai vecākiem vēl iespējams atstāt tiesības turpināt šī bērna audzināšanu.

VALSTĪ ar vienu miljonu iedzīvotāju, šādiem un līdzīgiem ārkārtas gadījumam tiek uzturēta tikai viena «Darba iestāde», bet «SARDZES» personāls pakāpeniski samazināts līdz iedzīvotāju drošību garantējošam līmenim.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 831
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika