Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

29. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3614

29. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

29. nodaļa. Laulības, ģimene, bērni.

30.04.2011.
.

Ģimene ir VALSTS stabilitātes pamats un nākotnes perspektīva tādēļ VALSTS, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, atbalsta un aizsargā normālas ģimenes: vīrietis, sieviete un bērni.

Nepieciešamās pamatzināšanas par pienākumiem un atbildību, kas jāuzņemas dibinot ģimeni, tiek apgūtas visās pirmā līmeņa mācību iestādēs, atsevišķa mācību priekšmeta veidā, kuru, lai novērstu jebkuru subjektīvismu, pasniedz divi pedagogi: vīrietis un sieviete, kuriem pašiem obligāti jābūt savām ģimenēm.

Izveidot ģimeni un radīt bērnus ir VALSTISKI svarīgs lēmums, kuru atļauts pieņemt tikai pilngadīgām personām ne jaunākām par 18 gadiem. Parasti ģimeni dibina personas 22 līdz 25 gadu vecumā, kad jau uzkrāta zināma dzīves pieredze, iegūta finansiālā neatkarība un nobriedusi vēlēšanās radīt bērnus.

Nolemjot stāties oficiālā laulībā, līgava un līgavainis sava «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektoram iesniedz sekojošus dokumentus:

1. abu parakstītu «Laulību Pieteikumu»;

2. katrs savu mantiskā un finansiālā stāvokļa (naturālā un naudas izteiksmē) «Deklarāciju»;

3. kopējo, abu parakstīto, «Laulību Līguma» projektu;

4. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no VALSTS «Iedzīvotāju Reģistra».

«Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektors 48 stundu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus un saskaņo laulību ceremonijas laiku. Saskaņotajā laikā, «Rajona Valdē» notiek laulību ceremonija un jaunā ģimene svinīgi tiek reģistrēta VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrā».

Nolemjot šķirt savu oficiāli reģistrēto laulību, vīrs un sieva «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektoram iesniedz:

1. katrs savu skaidri motivētu iesniegumu;

2. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no VALSTS «Iedzīvotāju Reģistra»;

3. kopējo savas ģimenes mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarāciju» naturālā un naudas izteiksmē;

4. «Šķiršanās Līguma» projektu, kurā obligāti jānorāda savas jaunās dzīves vietas pēc šķiršanās un ģimenes materiālo vērtību sadales projektu starp visiem ģimenes locekļiem, naturālā un naudas izteiksmē.

Laulības šķiršanas gadījumā automātiski stājas spēkā «Likumā» noteiktie bērnu aizsardzības noteikumi:

1. ģimene, kur sieva ir stāvoklī, netiek šķirta līdz jaundzimušais sasniedz trīs gadu vecumu;

2. ja ģimenē ir bērns (bērni), laulība netiek šķirta līdz jaunākais bērns nav sasniedzis trīs gadu vecumu;

3. ja ģimenē ir bērns (bērni) vecāki par vienu gadu – abiem vecākiem ir absolūti vienādas tiesības un pienākums turpināt bērna (bērnu) audzināšanu līdz viņu pilngadībai. Parasti bērns (bērni) vienu mēnesi dzīvo pie mātes un vienu mēnesi pie tēva. Vienīgais iemesls, pamatojoties uz kuru var liegt kādam no vecākiem pilnīgi vai daļēji piedalīties bērnu audzināšanā ir „Sarkanais” vai „Melnais” «NARKO Indekss» viņa «Dzīves Vēsturē». Galīgo lēmumu šajā jautājumā, pēc «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektora iesnieguma rajona «SARDZES» nodaļas vadītājam, pieņem «Rajona Tiesa», kuras spriedums nav pārsūdzams.

4. atteikšanās no līdzdalības bērna audzināšanā, vai «Likumā» noteikto bērna audzināšanas apstākļu nenodrošināšana, ir smags «Likuma» pārkāpums un vainīgā puse līdz bērna (bērnu) pilngadībai atrodas «Darba iestādē», kompensējot otrai pusei un VALSTIJ izdevumus savu pamesto bērnu audzināšanā.

Ģimenes kopējās mantas un finansu līdzekļu sadale laulāto šķiršanās gadījumā:

1. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā nav bērnu:
sieva un vīrs katrs no kopējā īpašuma saņem summu, kas proporcionāla viņa pirmslaulību «Deklarācijā» uzrādītai;

2. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā ir bērni:
viss ģimenes kopīpašums tiek sadalīts vienādās daļās uz visiem ģimenes locekļiem. Katra bērna daļa tiek noguldīta uz viņa vārda «Valsts Bankā» līdz viņa pilngadībai. Ja kādam no vecākiem viņa «Dzīves vēsturē» ir „Sarkanais” «NARKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par 30 %, bet ja „Melnais” «NARKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par 60 %, kas tiek pieskaitīta otrās puses (vīra, sievas) daļai.

Laulības šķiršanas procedūra un mantas sadale praktiski vienmēr prasa visa kopējā īpašuma pārvēršanu naudā, kas notiek stingrā «Rajona Valdes» amatpersonu uzraudzībā un, ja nepieciešams, ar «Rajona Tiesas» lēmumu, kas nav pārsūdzams.

Rezultātā bijušajam vīram un sievai sava dzīve praktiski jāsāk no „nulles” – jāmeklē jauns dzīvoklis un jāiekārto tas atbilstoši kopējo bērnu audzināšanas prasībām. Bērni šajā periodā kopā ar vecākiem dzīvot, protams, nevar un uz šo periodu tiek nodoti VALSTS aprūpē, kuras izdevumus jāsedz abiem vecākiem, strādājot obligātajos sabiedriskajos darbos.

Viss augstākminētais ir ļoti smags pārbaudījums visiem šķirties nolēmušās ģimenes locekļiem un prakse pierāda, ka VALSTĪ šķirto ģimeņu skaits ir niecīgs – kā vīrs tā sieva vispirms nopietni padomā, pirms sper šādu soli.

Bez tam, prakse pierāda, ka otrreiz apprecēties ir ļoti problemātiski – gan sabiedrības nostājas dēļ, gan bijušās sievas (vīra) piesardzības dēļ, gan tādēļ, ka abiem šķirtajiem līdz pilngadībai obligāti kopīgi jāaudzina savi bērni.

Bērni un to audzināšana

«Likums» stigri reglamentē bērnu tiesisko statusu, dzīves, sadzīves un mācību apstākļus, kā arī viņu veselības aizsardzību, uzturēšanas, audzināšanas un izglītošanas pienākumu sadali starp ģimeni un VALSTI.

Bērns nav ģimenes privātīpašums, bet potenciāls VALSTS pilsonis, kura audzināšanu VALSTS uzticējusi abiem vecākiem un, lai viņi šīs tiesības nezaudētu, jāievēro virkne noteikumu un par to izpildi, «Likumā» noteiktā kārtībā, jāatskaitās attiecīgām VALSTS institūcijām.

Bērns ir pilntiesīgs VALSTS iedzīvotājs no tā ieņemšanas brīža ko ārsts, sadarbojoties ar sievieti, konstatē agrīnā grūtniecības stadijā, bet ne vēlāk kā pusgada obligātajā profilaktiskajā veselības pārbaudē un tas ir par pamatu «Likumā» paredzēto atvieglojumu piešķiršanai topošai māmiņai, vienlaikus uzliekot viņai un bērna tēvam virkni pienākumu.

Galvenie, bērna tiesību, veselību, uzraudzību, audzināšanu un izglītošanu reglamentējošie «Likuma» noteikumi ir sekojoši:

1. Bērns (zīdaiņa stadijā) barojams ar māte pienu, bet tā trūkuma gadījumā, tikai ar VALSTĪ, speciāli zīdaiņu vajadzībām, ražotu dabīgu un pilnvērtīgu barību.

2. Bērnam jādzīvo telpā ar piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, viņam jābūt piemērotam apģērbam un viņš jānodrošina ar ikdienas pastaigām (izbraukumiem) svaigā gaisā.

3. Bērnam jābūt sistemātiskā ģimenes ārsta uzraudzībā (obligātās ģimenes ārsta vizītes bērna dzīves vietā ne retāk kā reizi nedēļā, bet bērna slimības laikā – ik dienas).

4. Līdz trīs gadu vecumam, bērns dzīvo mājās visu diennakti un viņam jānodrošina nepārtraukta uzraudzība. Māte šajā periodā atrodas VALSTS apmaksātā pēcdzemdību atvaļinājumā.

5. Ja šajā periodā, vecāku neuzmanības vai nolaidības dēļ, bērna veselībai nodarīts kaitējums, vai bērns zaudējis dzīvību, abi vecāki un vispirms bērna māte, kura atrodas VALSTS apmaksātā pēcdzemdību atvaļinājumā, tiek saukta pie atbildības par noziedzīgu savu pienākumu nepildīšanu.

6. Ja trīs gadu laikā pēc soda izciešanas, ģimenē piedzimst nākošais bērns, tad tā audzināšana ģimenē nav atļauta un bērnu, līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, ievieto zīdaiņu audzināšanas iestādē. Šajā gadījumā mātei pēcdzemdību atvaļinājumu nepiešķir.

7. Bērns, kas sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku darba laikā uzturas pirmsskolas bērnu audzināšanas iestādē, bet no sešu gadu vecuma sāk apmeklēt pirmās pakāpes (10 gadīgo) mācību iestādi un atrodas tajā visu laiku, kamēr vecāki ir darbā;

8. Bērniem, kas vecāki par 10 gadiem (pusaudžiem), jābūt savai atsevišķai istabai;

9. Dzīvoklī (privātmājā) kurā dzīvo bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, jebkurai personai aizliegts:

a) smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai jebkuras citas narkotiskās vielas;

b) skaļi trokšņot vai rīkot viesības no pulksten 22.00 vakarā līdz pulksten 7:00 rītā

Ģimenes, kurās ir bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, regulāri apmeklē un pārbauda «Rajona Valdes» ģimenes un bērnu lietu inspektora „biroja” darbinieki. Ja šajās pārbaudēs tiek konstatēti bērnu audzināšanas noteikumu pārkāpumi un tie dotajā laika sprīdī netiek novērsti, vecākiem nekavējoties tiek atņemtas vecāku tiesības un bērnu (bērnus) nodod VALSTS bērnu audzināšanas iestādē. VALSTS bērnu audzināšana ir ļoti atbildīgs un valstiski svarīgs uzdevums, kuru atļauts veikt tikai apzinīgiem vecākiem.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 558
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika