Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

27. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3622

 

27. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

27. nodaļa. VALSTS «Tiesas» institūcija.

28.04.2011.
.

VALSTĪ funkcionē divpakāpju tiesu sistēma:

1. «Rajonu Tiesas» katrā VALSTS rajona administratīvajā centrā;

2. «Augstākā Tiesa» galvaspilsētā.

Tiesvedībai sagatavotu (izmeklētu) lietu (dokumentu paketi) «Rajona Tiesa» pieņem tikai kopā ar «SARDZES» rajona nodaļas priekšnieka (vai tā pienākumu izpildītāja) parakstītu iesniegumu. «VAIROGA» struktūrvienībām un viņu vadītājiem nav dotas tiesības izmeklēt «Likuma» pārkāpumus un nodot lietas tiesai.

Izmeklēšanas procesā un aizdomās turētās personas nopratināšanā plaši tiek pielietota speciāla aparatūra (melu detektori) un speciāli apmācīti cilvēki (ekstrasensi), kuru darbība cilvēka veselībai ir absolūti nekaitīga un neizraisa ne fiziskas sāpes, ne garīgas traumas. Šāda procedūra ir ar «Likumu» atļauta un paredzēta, lai maksimāli ātri noskaidrotu patiesību, identificētu noziedznieku un izslēgtu nevainīgu cilvēku notiesāšanu.

Tiesas sēde notiek ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (dodot 48 stundas, lai abu ieinteresēto pušu advokāti iepazītos ar lietas materiāliem) un tajā piedalās:

1. galvenais tiesnesis;

2. pirmais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju);

3. otrais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju);

4. apsūdzētais (apsūdzētie) un viens viņa (viņu) advokāts;

5. ja iespējams, tad arī cietušais (cietušie) un viens viņa (viņu) advokāts;

6. galvenā tiesneša noteiktā kārtībā, vērot tiesas sēdi atļauts:

a) apsūdzētā tuvākajiem radiniekiem (sieva, vīrs, bērni, māte, tēvs);

b) cietušā tuvākajiem radiniekiem (sieva, vīrs, bērni, māte, tēvs);

c) VALSTS un rajonu laikrakstu un radio korespondentiem tikai tādā gadījumā, ja tiesas process netiks filmēts (ieeja tiesas zālē ar jebkura veida elektronisko, kā arī foto un TV aparatūru nav atļauta).

Tiesas sēdes norisinās ļoti korekti, ātri un to procedūra ir sekojoša:

1. galvenais tiesnesis nolasa «SARDZES» rajona nodaļas priekšnieka parakstīto iesniegumu un izmeklēšanas slēdzienus;

2. pirmais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar cietušo un viņa advokātu;

3. otrais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar apsūdzēto un viņa advokātu;

4. ja apsūdzētajam ir bērni, tas ir smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek pielietots koeficients 1,5 (jo pastāv reālas briesmas, ka redzot savu vecāku darbības, bērni arī var izaugt par «Likuma» pārkāpējiem). Šādu ģimeņu bērni tiek ņemti speciālā uzskaitē un viņu dzīves apstākļi un uzvedība tiek pastiprināti kontrolēta;

5. ja apsūdzētais «Likuma» pārkāpumu izdarījis jebkuru narkotisko vielu iespaidā, tas ir ļoti smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek pielietots koeficients 2,0;

6. galvenais tiesnesis un viņa palīgi dodas apspriesties;

7. galvenais tiesnesis pasludina spriedumu.

Parasti tiesas sēdes ilgums, atkarībā no tiesājamā nodarījuma un piemērojamā soda, ir sekojošs:

1. bez apsūdzētās personas aresta: obligātie sabiedriskie darbi (ārpus pamata darba laika) – līdz 40 minūtēm;

2. apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi» – līdz 4 stundām;

3. apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi» – līdz 8 stundām;

4. apcietinot apsūdzēto personu un lietu nosūtot uz «Augstāko Tiesu», lai tur apstiprinātu piespriesto mūža ieslodzījumu sevišķā režīma «Darba Iestādē» – līdz 12 stundām;

5. apcietinot apsūdzēto personu un lietu nosūtot uz «Augstāko Tiesu», lai tur apstiprinātu piespriesto nāvessodu – līdz 24 stundām (šajā gadījumā tiesas sēdi var sadalīt divās vienu otrai sekojošās dienās – katrā pa 12 stundām).

Ja tiesas sēdē apsūdzētais savu vainu neatzīst, tad:

1. apsūdzēto atkārtoti ievieto «SARDZES» rajona nodaļas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā;
2. «SARDZES» iekšējā audita grupa, piedaloties «Augstākās Tiesas» pārstāvim veic atkārtotu lietas pārbaudi un papildus izmeklēšanu (maksimālais laika limits – 72 stundas);
3. notiek atkārtota «Rajona Tiesas» sēde, kurā:

Ja tiesājamās personas savas vainas neatzīšana bijusi patiesa:

a) apsūdzēto attaisno un atbrīvo. Viņam (viņiem) 24 stundu laikā tiek izmaksāta «Likumā» noteiktā kompensācija par nepatiesas apsūdzības izraisīto morālo kaitējumu;

b) tiek disciplināri sodīti pirmās izmeklēšanas grupas «SARDZES» darbinieki;

c) rajona avīzē publicē apsūdzēto attaisnojošu rakstu un attiecīgā rajona «SARDZES» vadības atvainošanos, uzrādot pirmās izmeklēšanas grupas darbinieku vārdus.

Ja tiesājamās personas savas vainas neatzīšana bijusi nepatiesa:

1. apsūdzētajam tas tiek kvalificēts kā vainu pastiprinošs apstāklis un soda mērs tiek dubultots (protams, izņemot mūža ieslodzījumu un nāvessodu);

2. tiek ieteikti apbalvošanai pirmās izmeklēšanas grupas «SARDZES» darbinieki.

Galvenie tiesneši ir reāli atbildīgi «Likuma» priekšā – viņu pasludināto spriedumu atbilstību «Likumam», regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) pārbauda «Augstākās Tiesas» auditori.

Konstatējot konkrētā galvenā tiesneša vadītās tiesas «Likumam» neatbilstošu spriedumu (neatbilstoši bargu, vai nepamatoti vieglu) pirmo reizi, viņš tiek atstādināts no darba uz trim mēnešiem (bez darba algas izmaksas).

Konstatējot atkārtotu galvenā tiesneša vadītās tiesas «Likumam» neatbilstošu spriedumu, viņš tiek atsaukts un tiesāts «Augstākajā Tiesā». Šādai personai uz mūžu tiek liegta iespēja ieņemt amatus VALSTS tieslietu sistēmā.

Neadekvāti mazu sodu saņēmusī persona, tiek tiesāta atkārtoti citā «Tiesas» sastāvā.

Pārāk bargu sodu jau izcietušai personai tiek izmaksāta «Likumā» noteiktā kompensācija no VALSTS līdzekļiem (piedzenot to no vainīgā tiesneša) un VALSTS laikraksta «Ziņas» pielikumā «Likums» tiek ievietota oficiāla «Valsts Pārvaldes» „Tieslietu Kabineta” atvainošanās (minot vainīgā tiesneša vārdu).

«Darba iestādes»

VALSTS un tās iedzīvotāji neuztur «Darba Iestādes» un tajās ievietotos noziedzniekus.

Līdzekļus savai eksistencei – pajumtei, ēdienam, apģērbam, apsardzei un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, sodītās personas nopelna pašas: sešas dienas nedēļā (ar 12 stundu tīrā darba laika diennaktī) intensīvi strādājot sabiedrībai derīgu darbu. Svētdienās (ar 10 stundu tīrā darba laika) tiek veikti sanitāri-higiēniskie un ar «Darba Iestādes» uzturēšanu saistītie darbi.

Katram ieslodzītajam ikdienas tiek dots konkrēts «Darba Uzdevums», kā arī stingri kontrolēta un uzskaitīta tā izpilde. Maksimāli iespējamā nosacītā darba samaksa nepārsniedz 1,5 «Limitus» mēnesī, pie kam 50 % no nopelnītā automātiski tiek atskaitīti noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai.

Ja ieslodzītais konkrētā laika posmā, saskaņojot ar «Darba Iestādes» administrāciju, veic vēl papildus darbu apjomu, tad viss papildus nopelnītais tiek ieskaitīts noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai – reizē ar to automātiski samazinās ieslodzījumā pavadāmais laiks.

Nestrādājot pietiekoši cītīgi, ieslodzītais pakāpeniski zaudē pajumti (no apkurināmas telpas uz neapkurināmu, tad uz telti un tad svaigā gaisā) un ēdienu (no trijām ēdiena reizēm dienā uz divām, vienu vai nevienu). Tādējādi ieslodzītajam ir pilnīga izvēles brīvība: strādāt un dzīvot, vai nestrādāt un iet bojā.

Pirmās dienas uzturēšanās izdevumi «Darba Iestādē» tiek uzskaitīti kā parāds un līdz ieslodzījuma beigām ir jāatpelna. Jebkuru narkotisko vielu lietošana visu veidu «Darba Iestādēs» ir kategoriski aizliegta. Jebkādi pienesumi no „ārpasaules” ir kategoriski aizliegti.

Nosūtīt un saņemt vienu vēstuli mēnesī atļauts tikai personai, kas atrodas parastā režīma «Darba Iestādē» un ik dienas pilnībā izpildījusi savus darba uzdevumus. Šādai personai reizi gadā uz vienu stundu, «Darba Iestādes» teritorijā, var tikt atļauta tikšanās ar piederīgajiem.

Visu notiesāto personu vārdi, dzīvesvieta un īss nozieguma sastāvs un piespriestais sods tiek publicēti VALSTS laikraksta «Ziņas» pielikumā «Likums».

Prakse pierāda, ka «Likuma» pārkāpēju skaits strauji samazinās, (ik gadus slēdz vairākas «Darba Iestādes»), jo visi iedzīvotāji ir pārliecinājušies par soda neizbēgamību, tā bardzību un negatīvajām sekām uz visu turpmāko dzīvi. Bērnu audzināšanas iestādēs un skolās māca «Likumu» un uzskatāmi izskaidro tā pārkāpšanas sekas, veicot ekskursijas uz parastā un stingrā režīma «Darba Iestādēm».

Sodu izcietušo personu pienākums ir gadu pēc atbrīvošanas, divas reizes mēnesī, uzstāties bērnu pirmsskolas audzināšanas iestādēs, skolās un darba kolektīvos. Bet saviem bērniem un mazbērniem viņi jau līdz ar „mātes pienu” ir ieskaidrojuši ko nozīmē pārkāpt «Likumu».

Pēc režīma «Darba Iestādes» dalās trīs kategorijās:

1. parastā režīma darba iestāde.

Šādas «Darba Iestādes» atrodas apdzīvoto vietu tuvumā slēgtā zonā. Apcietinātie uz darbu dodas vai nu kājām (līdz 5 km attālumam) vai speciālās slēgtās transporta mašīnās, konvoja pavadībā. Administrācija un apsardze bruņota ar vidējas jaudas impulsa ieročiem, pret apcietinātajiem izturas pieklājīgi un nepazemo tos. Apcietinātajiem pieejama nepieciešamā medicīniskā palīdzība (par paša nopelnītiem līdzekļiem). Apcietinātie tiek nodarbināti zema prestiža, smagos un netīros darbos:

a) sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšanā, šķirošanā un pārstrādē;

b) kanalizācijas ūdeņu savākšanā un attīrīšanā;

c) cementa, ķieģeļu u.c. būvmateriālu ražošanā;

d) kūdras purvos, mežistrādes darbos, koksnes pirmapstrādē;

e) sava rajona ielu un ceļu būvē, to remonta un uzturēšanas darbos, u.t.t.

2. stingrā režīma darba iestāde.

Šādas «Darba Iestādes» atrodas ārpus apdzīvotām vietām, stingri norobežotā teritorijā, sava darba objekta tiešā tuvumā (kūdras purvi, ogļu šahtas, grants karjeri, meža cirsmas, u.t.t.). Apcietinātie uz darbu dodas kājām. Administrācija un apsardze bruņota ar lielas jaudas impulsa ieročiem, pret apcietinātajiem izturas stingri. Jebkura nepaklausība tiek nekavējoties apspiesta un sodīta. Apcietinātajiem pieejama tikai pati nepieciešamākā medicīniskā palīdzība (par paša nopelnītiem līdzekļiem).

3. sevišķā režīma darba iestāde.

Šāda režīma «Darba Iestādēs» (cietumos) ievieto tikai uz mūžu ieslodzītos un tie atrodas stingri apsargātos pazemes bunkuros. Apcietinātie šeit dzīvo vieninieku kamerās un strādā neizejot no pazemes.

«Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu, tiek izpildīts 48 stundu laikā pēc tā pasludināšanas. Šajā periodā apcietinātais atrodas sevišķā režīma «Darba Iestādes» izolatorā, bet netiek nodarbināts. Pēc sprieduma izpildes, līķis tiek sadedzināts un pelni izkaisīti kādā no atkritumu izgāztuvēm. Noziedznieka piederīgajiem šī vieta netiek paziņota.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 696
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika