Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

20. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3659

 

20. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

20. nodaļa. Mācību iestādes

16.03.2011.
.

VALSTĪ ieviesta un darbojas trīs līmeņu izglītības sistēma:

Pirmā līmeņa – pilnībā VALSTS apmaksātas (10 gadīgās) mācību iestādes nepieciešamajā skaitā katrā VALSTS rajonā;

Otrā līmeņa (augstākās) dažādu profilu mācību iestādes galvaspilsētā, kurās, atkarībā no absolventu tālākā darba gaitām, studijas tiek apmaksātas sekojoši:

1) VALSTS pilnīgi apmaksātas studijas «Sardzes Akadēmijā» un «Vairoga Akadēmijā»;

2) studijas «Medicīniskajā Akadēmijā» un «Pedagoģiskajā Akadēmijā» – apmaksātas ar VALSTS izsniegtu bezprocentu kredītu uz atvieglotiem noteikumiem. Absolventiem, uzsākot patstāvīgas darba gaitas iegūtajā specialitātē, VALSTS dzēš 50% no kopējās aizdevuma summas);

Visās pārējās otrā līmeņa mācību iestādēs:

3) apmaksātas ar VALSTS izsniegtu bezprocentu kredītu uz atvieglotiem noteikumiem;

4) apmaksātas no studenta ģimenes personīgajiem līdzekļiem;

Trešā līmeņa (zinātniskā grāda iegūšanas) katedras pie otrā līmeņa mācību iestādēm:

a) apmaksātas ar VALSTS izsniegtu bezprocentu kredītu – pasniedzēju kadru sagatavošana otrā līmeņa mācību iestādēm, kā arī speciālistu sagatavošana valstiski svarīgās zinātņu nozarēs;

b) apmaksātas no apmācāmā personīgajiem līdzekļiem

Mācību process pirmā līmeņa mācību iestādēs ir stingri diferencēts:

1. sākuma klasēs (no 1. līdz 3. klasei) mācības mijas ar rotaļām, atpūtu, pastaigām, spēlēm un sporta nodarbībām telpās un brīvā dabā;

2. vidējā posma klasēs (no 4. līdz 7. klasei) mācības mijas ar atpūtu, praktiskajiem darbiem un sporta nodarbībām telpās un brīvā dabā;

3. vecākajās klasēs (no 8. līdz 10. klasei) mācības mijas ar specifiskiem praktiskajiem darbiem telpās un brīvā dabā, aktīvām sporta nodarbībām brīvā dabā, stažēšanos lauksaimniecības produktu audzētavās un mājdzīvnieku fermās, dažādu profilu ražotnēs, slimnīcās, «SARDZES» struktūrvienībās, utt..

Visās pirmā līmeņa mācību iestādēs mācību laiks ir noteikts no pulksten 08.00 līdz 16.00. Papildus nodarbības (līdz vecāku sagaidīšanai) notiek līdz pulksten 18:00.

a) sākuma klašu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc darba arī aizved mājās kāds no vecākiem.

b) vidējā posma klašu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved kāds no vecākiem (jeb cits, vecāku deleģēts, pilngadīgais) un pēc darba aizved kāds no vecākiem (vai cits, vecāku deleģēts, pilngadīgais).

c) vecāko klašu audzēkņi no mājām uz mācību iestādi un no mācību iestādes uz mājām dodas patstāvīgi.

Mācību iestādēs valda stingra disciplīna, pasniedzējs ir autoritāte, viņa darba stils un mācību metodikas nav apspriežamas – tās atrodas pastāvīgā mācību iestādes vadības, «Rajona Valdes» inspektora un «Valsts Pārvaldes» auditoru kontrolē. Katrai pirmā līmeņa mācību iestādei ir konkrēta teritorija, no kuras mācību laikā iziet nav atļauts.

Visās pirmā līmeņa mācību iestādēs gan skolēni, gan pasniedzēji un tehniskais personāls bez maksas tiek ēdināti divas reizes dienā – pusdienas pulksten 11:00 un launags pulksten 15:00.

Visa mācību viela tiek apgūta un atkārtota mācību iestādē – audzēkņiem mājas darbu nav. Mācību grāmatas un viss pārējais mācību procesam nepieciešamais glabājas mācību iestādē audzēkņa personīgajā skapītī. Visus zināšanu pārbaudījumus un eksāmenus skolēni kārto tikai mutiskā, rakstiskā vai praktisko darbu veidā. Datorzinības un praktiskos darbus ar elektroniskajām ierīcēm pasniedz atsevišķu mācību priekšmetu veidā, bet ikdienas mācību procesā un, jo sevišķi zināšanu pārbaudes testos, neizmanto.

Pirmā līmeņa mācību iestādes uzdevums ir sagatavot vispusīgi attīstītu un patstāvīgai dzīvei (arī ģimenes dzīvei) pilnīgi sagatavotu, «Likumus» zinošu un atbildīgu sabiedrības locekli, kurš:

1. būtu fiziski un garīgi vesels, labā sportiskā formā, staltu stāju, pārliecināts par sevi un jebkurā dzīves situācijā būtu gatavs palīdzēt līdzcilvēkiem;

2. prastu sadarboties ar «SARDZES» un «VAIROGA» darbiniekiem līdzcilvēku, sabiedrības un VALSTS drošības garantēšanai;

3. prastu peldēt, glābt slīkstošos, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumos un prastu aktīvi rīkoties jebkuros citos ārkārtējos gadījumos;

4. prastu veikt dzīvokļa, apģērba, apavu un sadzīves tehnikas sīkos remontus, gatavot ikdienas ēdienus;

5. mācību iestādi beidzot, būtu gatavs uzņemties atbildību par pretējā dzimuma personu, zinātu seksuālās un ģimenes dzīves pamatprincipus, būtu apguvis pamatiemaņas bērnu audzināšanā;

6. apzinātos atbildību par «Likuma» pārkāpumiem (redzējis soda izciešanas vietas un to iemītniekus);

7. apzinātos visa veida narkotisko vielu graujošo ietekmi uz cilvēku veselību (bijis praksē slimnīcu narkoloģiskajās nodaļās, redzējis to iemītniekus);

Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu atrašanās ārpus mājas pēc pulksten 22.00 bez pilngadīgas personas pavadības ir «Likuma» pārkāpums un par to atbild viņa vecāki. Jebkuri sabiedriski pasākumi ar bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo piedalīšanos beidzas ne vēlāk kā pulksten 21.00 un par to atbild attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs un kontrolē «SARDZES» darbinieki.

VALSTS zinātnes prioritātes

VALSTS ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem veicina zinātnes attīstību un atbalsta šajā sfērā strādājošos.

Goda nosaukums „Zinātnieks” ir augstākais un prestižākais augsti izglītota, radoša un ar nestandarta domāšanu apveltīta, VALSTS un līdzcilvēku labā fundamentālus atklājumus izdarījuša, iedzīvotāja sociālais statuss.

Zinātnieku darba samaksa, ņemot vērā viņa veikto pētījumu un atklājumu praktiskos rezultātus VALSTS iedzīvotāju labā, nav ierobežota un parasti pārsniedz Valsts Prezidenta algu.

Galvenās problēmas un virzieni, kurās strādā un kas jāatrisina zinātniekiem, lai kardināli paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī VALSTS drošību un tās prestižu pasaulē ir šādi:

1. pilnveidot jau esošos un atrast jaunus alternatīvās enerģijas avotus, izstrādāt praktiski pielietojamas metodes to izmantošanai;

2. izstrādāt videi draudzīgu un praktiski pielietojamai metodi planētas dzīļu enerģijas izmantošanai ēku apkures sistēmās;

3. izstrādāt slimību profilakses, agrīnas diagnostikas un to efektīvas ārstniecības metodes;

4. izstrādāt medikamentus, kuri ārstējot konkrētu saslimšanu nekaitē pārējam organismam;

5. izzināt dažādu pasaules tautu medicīnas un netradicionālās ārstēšanas metodes, izstrādāt rekomendācijas un metodikas to pielietošanai VALSTS ārstniecības iestādēs;

6. izstrādāt jaunus augsnes mēslojumus, veselībai nekaitīgu pārtikas produktu audzēšanas tehnoloģijas to ražības palielināšanai;

7. pilnveidot rūpniecisko un sadzīves atkritumu pārstrādāšanas, otrreizējās izmantošanas un videi draudzīgas glabāšanas metodes.

8. izstrādāt jaunus un modernizēt esošos VALSTS telekomunikāciju tīklus;

9. izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos speclīdzekļus, iekārtas un aparatūru «SARDZES» un «VAIROGA» struktūrvienību vajadzībām;

10. pilnveidot «Likuma» pārkāpumu izmeklēšanas un noziedznieku identifikācijas metodes;

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 812
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika