Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

18. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3667

 

18. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

18. nodaļa. Deputātu pilnvaru pārņemšana

12.03.2011.
.

Inspektoru pilnvaru pārņemšana «Rajona Valdē»

Pirmā jaunievēlēto «Rajona Valdes» inspektoru sēde (kas tiešraidē tiek pārraidīta rajona televīzijā un translēta rajona radio), notiek «Rajona Valdes» telpās 02. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada līdzšinējais «Rajona Valdes» vadītājs. Šajā sēdē katrs jaunievēlētais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas kompetences sfērā.

Pēc tam jaunievēlētie inspektori no sava vidus izlozē jauno «Rajona Valdes» vadītāju (izlozē tiek iekļautas visu inspektoru kandidatūras, izņemot tās, kuri savā uzrunā atteikušies ieņemt šo amatu un motivēti pamatojušas savu lēmumu).

Jaunā «Rajona Valdes» vadītāja izloze notiek sekojoši:

1. visi jaunievēlētie inspektori un līdzšinējais «Rajona Valdes» vadītājs sapulcējas telpā, kurā uz galda atrodas no caurspīdīga plastikāta izgatavots „laimes rats”;

2. uz speciāla paliktņa izveidotās ligzdās novietotas, no divām pusītēm saskrūvējamas, izdobtas, viena izmēra, necaurspīdīgas raiba plastikāta lodes un tām blakus papīra lapiņas ar visu izlozes dalībnieku (jauno inspektoru) vārdiem un uzvārdiem;

3. vecais «Rajona Valdes» vadītājs atskrūvē katru plastikāta lodi, ievieto tajā blakus nolikto lapiņu, aizskrūvē lodi un ievieto to „laimes ratā”;

4. kad šādā veidā visas lodes ievietotas „laimes ratā”, līdzšinējais «Rajona Valdes» vadītājs vairākas reizes pagriež „laimes ratu”, aptur to, izņem vienu lodi, atskrūvē to, izņem lapiņu un nolasa jaunā «Rajona Valdes» vadītāja vārdu, parādot šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem. Šai procedūrai rūpīgi seko gan klātesošie, gan rajona televīzijas skatītāji.

Atbrīvojušos inspektora štata vietu automātiski ieņem attiecīgajā vēlēšanu sarakstā otrais visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais kandidāts, kuram par to tiek nekavējoši paziņots. Nākošajā dienā notiek jauno inspektoru pirmā kopsēdē, kuru vada jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Klāt pienākušais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina ar sevi un ar savu perspektīvo darbības programmu.

Pirmās trīs kalendāra dienas jaunievēlētie inspektori un jaunais «Rajona Valdes» vadītājs strādā kopā ar saviem priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par tekošajiem darba jautājumiem pieņem jaunais inspektors un jaunais «Rajona Valdes» vadītājs.

Gadījumā, ja konkrēta jautājuma risināšanā nepieciešama konsultācija vai saskaņošana kādā «Valsts Pārvaldes» „Kabinetā”, attiecīgās nozares «Rajona Valdes» inspektors, izmantojot slēgto pašvaldības sakaru līniju, šo jautājumu nokārto uz vietas. Iedzīvotāji visus savas sadzīves un uzņēmējdarbības jautājumus, kuriem nepieciešama saskaņošana «Valsts Pārvaldē», vienmēr veic uz vietas «Rajona Valdē» ar attiecīgās nozares inspektora palīdzību. Galvaspilsētā «Valsts Pārvaldes» „Kabinetos” privātpersonas un uzņēmējus nepieņem un viņi, apejot sava «Rajona Valdes» inspektoru, nekādus jautājumus galvaspilsētā nevar nokārtot.

Gadījumos, kad nepieciešams rakstisks «Valsts Pārvaldes» „Kabineta” lēmums, informācija par klienta pieprasījumu, tiek noraidīta uz «Valsts Pārvaldi» un 24 stundu laikā „Lēmums”, tiek izdrukāts no «Valsts Pārvaldes» centrālās datu bāzes un uz vietas «Rajona Valdē» tiek izsniegts klientam. Klientam par «Rajona Valdes» inspektora pakalpojumiem nav jāmaksā.

Ārpus „Rajona Administratīvā Centra” robežām visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas ar sabiedrisko transportu vai saviem personīgajiem transporta līdzekļiem (kuri nav speciāli marķēti un nebauda nekādas satiksmes priekšrocības). Inspektoru personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus ne «Rajona Valde», ne VALSTS neapmaksā. „Rajona Administratīvā Centra” robežās visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas tikai kājām vai ar sabiedrisko transportu.

VALSTĪ vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar «Rajona Valdes» vadītāja apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi «Rajona Valdes» štata darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos 5 darba dienu ilgā apmaksātā obligātā veselības profilakses atvaļinājumā. Attiecīgā inspektora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda «Rajona Valdes» vadītājs, vai viņa nozīmēts citas nozares inspektors. Sava atvaļinājuma laikā inspektoram ir tiesības ierasties uz jebkuru «Rajona Valdes» sēdi (nesaņemot atsevišķu apmaksu vai atvaļinājuma pagarinājumu) un piedalīties viņa atbildības zonā ietilpstošo jautājumu izlemšanā.

Inspektora neierašanos darbā (vienīgais attaisnojums – slimība, ko konstatē Rajona Galvenais Ārsts) kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu un automātiski samazina mēneša darba algu par 0,5 «Limitiem» pirmajā reizē un 1,0 «Limitu» otrajā reizē. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma (divu gadu pilnvaru laikā) inspektoru izslēdz no «Rajona Valdes», neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Viņa vietu ieņem attiecīgajā vēlēšanu sarakstā otrs, visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais, inspektora amata kandidāts.

«Rajona Valdes» darbiniekiem noteikta sekojoša darba apmaksa (ar «Likumu» aizliegtas jebkādas citas piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt.):

1) vadītājam – 3,0 - «Limiti»;
2) inspektoriem – 2,7 «Limiti»;
3) „biroju” darbiniekiem -2,4 «Limiti»;
4) tehniskajiem darbiniekiem – 2,0 «Limiti».

Nevienam «Rajona Valdes» darbiniekam nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. «Likuma» priekšā viņi ir atbildīgi tāpat kā jebkuri citi VALSTS iedzīvotāji.

Beidzoties pilnvaru laikam, bijušajam «Rajona Valdes» vadītājam un inspektoriem izmaksā pabalstu 2,5 «Limitu» apmērā, bet „biroja” darbiniekam (ja jaunais inspektors viņam uzteic darbu) 2,0 «Limitu» apmērā.

Deputātu pilnvaru pārņemšana «Tautas Pārstāvju Palātā»

ZINĀŠANAI:

VALSTĪ likumdošanas tiesības ir vienīgi «Tautas Pārstāvju Palātai».

Būt par «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu (vai viņa palīgu – bez balss tiesībām) ir cienījams, goda pilns, intensīvs un atbildīgs darbs, sava rajona iedzīvotāju labā, kas nedod viņam nekādu personīgu labumu, izņemot darba algu, kas noteikta 4,0 «Limitu» apmērā deputātam un 3,5 «Limitu» apmērā deputāta palīgam.

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu pilnvaru laiks ir divi gadi. Beidzoties pilnvaru laikam, bijušajam deputātam un viņa palīgam izmaksā pabalstu 3,0 «Limitu» apmērā. Atkārtota bijušo «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīga ievēlēšana pieļaujama tikai pēc 4 gadu intervāla.

Deputātam un viņa palīgam nedrīkst būt dienesta transporta līdzekļu un personīgās apsardzes.

Pilnvaru laikā deputātam, deputāta palīgam un viņu ģimenes locekļiem nav atļauta uzņēmējdarbība.

———————————————

Pirmā jaunievēlēto «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu sēde, (kas tiešraidē tiek pārraidīta VALSTS televīzijas pirmajā interaktīvajā kanālā un translēta VALSTS radio pirmajā diapazonā), notiek galvaspilsētā «Valsts Kancelejā» 02. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada līdzšinējais Valsts Prezidents. Šajā sēdē katrs jaunievēlētais «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts (klātesot viņa palīgam) uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi, savu palīgu un savu redzējumu likumdošanas jomā.

Pēc tam jaunievēlēti deputāti no sava vidus izlozē jauno Valsts Prezidentu (izlozē tiek iekļautas visu deputātu kandidatūras, izņemot tās, kuri savā uzrunā atteikušies ieņemt šo amatu un motivēti pamatojušas savu lēmumu).

Jaunā Valsts Prezidenta izloze (līdzīgi kā rajonos «Rajona Valdes» vadītāja izloze) notiek sekojoši:

1. visi jaunievēlētie deputāti un līdzšinējais Valsts Prezidents sapulcējas telpā, kur uz galda atrodas no caurspīdīga plastikāta izgatavots „laimes rats”;

2. uz speciāla paliktņa izveidotās ligzdās novietotas, no divām pusītēm saskrūvējamas, izdobtas, viena izmēra, necaurspīdīgas raiba plastikāta lodes un tām blakus papīra lapiņas ar visu izlozes dalībnieku (jauno deputātu) vārdiem un uzvārdiem;

3. līdzšinējais Valsts Prezidents atskrūvē katru plastikāta lodi, ievieto tajā blakus nolikto lapiņu, aizskrūvē lodi un ievieto to „laimes ratā”;

4. kad šādā veidā visas lodes nokļuvušas „laimes ratā”, līdzšinējais Valsts Prezidents vairākas reizes pagriež „laimes ratu”, aptur to, izņem vienu lodi, atskrūvē to, izņem lapiņu, nolasa jaunā Valsts Prezidenta vārdu, parādot šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem. Šai procedūrai rūpīgi seko gan klātesošie, gan VALSTS televīzijas skatītāji.

Atbrīvojušos deputāta vietu tūlīt automātiski ieņem viņa palīgs, bet savukārt deputāta palīga vietu – vēlēšanu sarakstā trešais visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais kandidāts, kam tas nekavējoši tiek paziņots. Nākošajā dienā notiek jauno deputātu pirmā kopsēdē, kuru vada jaunais Valsts Prezidents. Klāt pienākušais deputāta palīgs uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un savu redzējumu likumdošanas jomā.

Pirmās piecas kalendāra dienas jaunievēlētie «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi strādā kopā ar saviem priekšgājējiem savas «Rajona Valdes» telpās, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par tekošajiem darba jautājumiem pieņem jaunais deputāts.

Jaunais Valsts Prezidents pirmās septiņas kalendāra dienas strādā kopā ar savu priekšgājēju «Valsts Kancelejas» telpās. Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par tekošajiem darba jautājumiem, uzklausot sava priekšgājēja viedokli, pieņem jaunais Valsts Prezidents.

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga pamata darba vieta atrodas sava rajona «Rajona Valdes» telpās, kur viņi strādā ikdienā tiekoties ar saviem vēlētājiem. Deputāta un viņa palīga darba laiks nav normēts. VALSTS nodrošina «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu darba kabinetu «Rajona Valdē» ar speciālo VALSTS sakaru iekārtu un tiešo pieslēgumu saviem kolēģiem citos VALSTS rajonos.

«Rajona Valdes» darbinieki un «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti strādā autonomi, viens otra kompetences sfērā neiejaucas, bet cieši sadarbojas, iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā. «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu darba kārtību, likumu vai to labojumu izstrādes termiņus apstiprina un stingri kontrolē Valsts Prezidents.

«Tautas Pārstāvju Palātas» pieņemtos likumus vai to labojumus 24 stundu laikā apstiprina Valsts Prezidents. Nākošajā dienā tie tiek publicēti oficiālā dienas laikraksta «Ziņas» informatīvajā pielikumā «Likums» un tajā pašā dienā pulksten 12.00 tie stājas spēkā. Ja kāds «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts nav savlaicīgi izpildījis uzdoto darba apjomu, Valsts Prezidents ir tiesīgs samazināt deputāta darba algu vai ierosināt konkrētā VALSTS rajona deputāta nomaiņu.

Piektdienās deputāts un viņa palīgs ar savu personīgo transporta līdzekli (kas nav speciāli marķēts un nebauda nekādas satiksmes priekšrocības) vai sabiedrisko transportu brauc uz kārtējo «Tautas Pārstāvju Palātas» sēdi, kas pēc Valsts Prezidenta apstiprinātā grafika rindas kārtībā notiek kādā no VALSTS rajoniem. Visus ceļa izdevumus un uzturu deputāts un viņa palīgs sedz no savas kabatas. Šajās sēdēs deputāta palīgs piedalās kā konsultants (bez balss tiesībām). Ja piektdienā neizdodas pieņemt lēmumus visos darba kārtībā iekļautajos jautājumos, sēdi turpina sestdienā (par uzturu un naktsmājām, deputāti maksā no savas kabatas).

Izbraukuma sēdi vada Valsts Prezidents vai, retos izņēmuma gadījumos – viņa prombūtnes laikā – «Valsts Pārvaldes» vadītājs. Attiecīgā rajona deputāts ieņem sēdes līdzpriekšsēdētāja vietu. Pieņemtos likumus un to grozījumus, pēc atgriešanās galvaspilsētā, 24 stundu laikā izsludina Valsts Prezidents.

Visi balsojumi notiek tikai atklātā veidā, katram deputātam individuāli izsakot savu viedokli ar «PAR» vai «PRET». Tāda balsojuma kā «ATTUROS» nav (ja tu vēlējies atturēties, tad nevajadzēja kandidēt vēlēšanās). Ja balsis sadalās kā 50% pret 50%, tad izšķirošā ir Valsts Prezidenta balss. Nekāda aģitēšana „par” vai „pret” kāda lēmuma pieņemšanu, kā arī jebkāda novirziena interešu grupu, koalīciju, u.t.t. veidošana «Tautas Pārstāvju Palātā» ir aizliegta. Par šādu smagu «Likuma» pārkāpumu vainīgais (vainīgie) tiek nekavējoties izslēgti no «Tautas Pārstāvju Palātas» un viņiem tiek liegta iespēja nākošos 10 gadus atkārtoti startēt jebkura līmeņa vēlēšanās.

VALSTĪ vispārpieņemtā kārtībā deputāti un viņu palīgi reizi gadā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu slīdošo grafiku, dodas 30 kalendāra dienu ilgā apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos 5 darba dienu ilgā apmaksātā obligātā veselības profilakses atvaļinājumā. Deputāta atvaļinājumu laikā viņa pienākumus pilda deputāta palīgs.

Katru deputāta vai viņa palīga neierašanos darbā vai uz izbraukuma sēdi (vienīgais attaisnojums ir slimība, ko konstatē Valsts Galvenais Ārsts), kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu un vainīgajam samazina mēneša darba algu par 1,0 «Limitu» pirmajā reizē un 2,0 «Limitiem» otrajā reizē. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma (divu gadu pilnvaru laikā) deputātu vai viņa palīgu automātiski izslēdz no «Tautas Pārstāvju Palātas», neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Vakanto vietu ieņem nākošais, vēlēšanu sarakstā visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais, deputāta amata kandidāts.

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi, savu pilnvaru laikā, nekādos dienesta komandējumos un privātos braucienos ārpus VALSTS robežām nedodas.

Valsts Prezidentam, «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem noteikta sekojoša darba apmaksa (ar «Likumu» aizliegtas jebkādas citas piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt.):

1) Valsts Prezidentam – 5,0 «Limiti»;
2) deputātiem – 4,0 - «Limiti»;
3) deputātu palīgiem – 3,5 «Limiti».

Ne «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem, ne viņu palīgiem, ne Valsts Prezidentam nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. «Likuma» priekšā viņi ir atbildīgi tāpat kā jebkuri citi VALSTS iedzīvotāji.

Beidzoties pilnvaru laikam, bijušajam Valsts Prezidentam izmaksā pabalstu 4,0 «Limitu» apmērā, deputātiem un viņu palīgiem 3,0 «Limitu» apmērā.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 849
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika